Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
De gemeente beheert een groot deel van de openbare ruimte. Hierin vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarbij maken we gebruik van kapitaalgoederen die in de openbare ruimte aanwezig zijn:

 • Infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken);
 • Voorzieningen (groen, sportfaciliteiten);
 • Gebouwen.


Deze paragraaf behandelt, conform artikel 12 uit het BBV, de belangrijkste kapitaalgoederen die de gemeente in eigendom en/of beheer heeft.

Inrichting en onderhoud hebben een directe relatie met elkaar. Sommige inrichtingen vragen veel onderhoud, andere juist weinig. Het doel is overzicht te krijgen van het noodzakelijk onderhoud van deze kapitaalgoederen omdat ze een substantieel onderdeel van de begroting vormen.

Welke ontwikkelingen spelen er?

 • Door de Europese kaderrichtlijn Water moeten er in de toekomst meer natuurlijke oevers komen. Het beheer moeten we hierop afstemmen.
 • Integraal en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk.

Welke ontwikkelingen spelen er?

 • In het kader van de Europese kaderrichtlijn Water moeten er in de toekomst meer natuurlijke oevers komen. Het beheer moeten we hierop afstemmen.
 • Integraal en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk.

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam Beleidsplan

Beleidsplan onderhoud Gebouwen overig 2018-2021

Vastgesteld

2018

Looptijd

2018-2021

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

In beleidsplan is per categorie het kwaliteitsniveau benoemd

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Meerjaren onderhoudsplan

Looptijd

2017-2036

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening M.O.P. Gebouwen

Voorziening M.O.P. Gebouwen

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

706

662

580

529

Storting

 159

159

159

 159

Uitname

203

241

210

148

Stand per 31 december

662

580

529

540

Uitvoering in 2020

Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen

Accommodaties  
Lisse bezit 10 scholen, 6 sociaal culturele accommodaties, het bibliotheekgebouw, gebouw Welkom, een sportcomplex (bestaande uit wedstrijdbassin, recreatiebassin, een sporthal en twee gymzalen), 5 gymzalen, een tennishal, 14 kleedkamers en een aantal woningen. Daarnaast beheert de gemeente nog twee panden die in eigen gebruik zijn, namelijk het gemeentehuis, de molen en nog 4 antikraakpanden. 14 panden worden verhuurd aan derden.
Het onderhoud aan de (binnen)sportaccommodaties en sociaal culturele accommodaties maakt onderdeel uit van de exploitatiebijdrage aan Sportfondsen Lisse respectievelijk stichting BESCAL.

Sportpark

Naam Beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheer- en onderhoudsplannen

Beheerplan Sportpark Ter Specke 2019-2028

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2028

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

-

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

        759

0

0

      400

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

Vervangen 2,5 stuks Kunstgrasvoetbalvelden FC Lisse.

Toelichting:

De visuele beoordeling van de sportvoorzieningen heeft in september 2019 plaatsgevonden, dat is een momentopname. Met name voor de natuurlijke sportvloeren en sportpark inrichting is het beeld veranderlijk door weersinvloeden, speelintensiteit en het tijdstip van beoordeling ten opzichte van het speelseizoen van een sport. Dit laatste heeft vooral invloed op de natuurgrasvelden. Hierdoor kan geplande uitvoering verschuiven.

Per 1 januari 2020 is het dagelijks onderhoud overgedragen aan de verenigingen en waarbij een klein aantal werkzaamheden bij de gemeente zijn gebleven. Afspraken over het onderhoud tussen de vereniging en gemeente zijn per vereniging in een convenant vastgelegd. Elk kwartaal zal een extern inspecteur namens de gemeente een schouw uitvoeren van de werkzaamheden die door de vereniging worden uitgevoerd. Zo wordt bepaald of gemaakte afspraken gehaald zijn, of bijgesteld moeten worden.

Ook zal tijdens de schouw door de externe inspecteur worden bepaald of renovatie wellicht kunnen worden uitgesteld of juist eerder moeten plaatsvinden.

Riolering

Naam Beleidsplan

Integraal Afvalwaterketenplan 2017-2021

Vastgesteld

2017

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

n.v.t.

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

n.v.t.

Looptijd

n.v.t.

Actualisatie

n.v.t.

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening Riolering

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

 1.222

368

2.611

1.020

Voorziening Riolering

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

1.431

1.429

1.433

1.392

Storting

 0

 4

 0

 0

Uitname

 2

 0

 41

 189

Stand per 31 december

 1.429

 1.433

 1.392

 1.203

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

Aanleg drainage Van Speijkstraat gedeelte Kanaalstraat - De Ruijterstraat

Rioolvervanging/aanleg drainage/afkoppelen J. Israelstraat, V. Ostadestraat en J. van Ruysdaelplein gedeeltelijk

Sanering drie rioleringsoverstorten Zeeheldenwijk

Drainagevervanging Vrouwenpolder noordelijk deel

Toelichting:

In het integraal afvalwaterketenplan 2017-2021 staat het gemeentelijk beleid beschreven ten aanzien van het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en de bescherming van het milieu, zijn hiervoor speciale voorzieningen nodig. Het plan is afgestemd op het riolerings- en zuiveringsbeleid in de Bollenstreek. Het gezamenlijk in de Bollenstreek opgestelde plan is de basis voor integrale toetsing aan de geldende wet- en regelgeving in de regio. Daarnaast biedt het beleidskaders in de afvalwaterketen. Dit leidt tot betere afstemming van het riool- en zuiveringsbeheer in de zuiveringskring.

Het is voor de gemeente van belang een goede integrale beleidsafweging te maken op het gebied van de rioleringszorg, de bodem- en waterkwaliteit en de gemeentelijke infrastructuur. Het afvalwaterketenplan helpt hierbij. Daarnaast heeft de gemeente de zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, de doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, en het treffen van maatregelen om nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te beperken. Op basis van de financiële consequenties van het plan stellen we de hoogte van de rioolheffing vast.

In 2021 wordt in het Cluster Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Teylingen, het hoogheemraadschap van Rijnland en het waterleidingbedrijf Dunea een nieuw afvalwaterketenplan opgesteld en ter vaststelling voorgelegd.

Groen

Naam Beleidsplan

Groenatlas 2008 - 2017

Vastgesteld

2008

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

Wordt meegenomen in de omgevingsvisie

Vastgesteld kwaliteitsniveau

B

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Groenbeheerplan 2011-2015

Looptijd

2011-2015

Actualisatie

Beheerplan wordt in 2020 geactualiseerd.

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

       0

250

0

      0

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

Vervangen groen.

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

T.b.v. versterken Biodiversiteit is in de exploitatiebegroting (65702001 3809001) het volgende opgenomen.

 50

50 

50 

50 

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

De uitvoering zal steeds meer gericht gaan worden op ecologisch beheer wat de biodiversiteit van zowel planten als insecten zal bevorderen. Zo gaan we testen met sinusbeheer om zo de omstandigheden van insecten en met name vlinders zo goed mogelijk te krijgen.

Toelichting:
In 2019 is het groenbeleid geactualiseerd en vastgelegd in een nieuwe (concept) groenbeleidsplan. Omdat in 2020 de omgevingsvisie voor Lisse wordt opgesteld en beleidsplannen hiermee komen te vervallen is besloten om het nieuwe groenbeleid niet te laten vaststellen. Wel vormt dit beleidsplan een belangrijke basis voor het onderdeel groen in de omgevingsvisie.

Bezuiniging
In 2020 heeft de raad besloten om op het groen onderhoud € 250.000 te bezuinigen. Om niet direct op korte termijn in kwaliteit terug te gaan is afgesproken om tijdelijk geen groenvervanging uit te voeren.

Door niet meer te vervangen zal op termijn het kwaliteitsniveau toch omlaaggaan. Om dit op te vangen zonder direct op korte termijn een grote investering te moeten doen wordt voorgesteld om vanaf 2022 groenvervangingen via de investeringen te laten lopen i.p.v. via de exploitatie. In het nieuwe beheerplan zal de jaarlijkse investering bepaald worden. Deze aanpak sluit ook aan bij de wettelijke eisen van de overheid die zijn vastgelegd in het besluit Begrotingen en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Bomen

Naam Beleidsplan

Bomenbeleidsplan

Vastgesteld

2014

Looptijd

15 jaar

Actualisatie

2030

Vastgesteld kwaliteitsniveau

N.v.t.

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Bomenbeheerplan 2017-2022

Looptijd

2017-2022

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

-

Naam voorziening/reserve

Voorziening Herplantplicht bomen

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Bedragen t.l.v. exploitatie

 46

46 

46 

46 

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

130        

0

0

     0

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

Vervangen bomen Voerman.

Voorziening Herplantplicht bomen

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

 16

16

16

16

Storting

 0

 0

 0

 0

Uitname

 0

 0

 0

 0

Stand per 31 december

 16

16

16

16

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

Onderhoud:
Jaarlijks wordt 1/3 deel van de bomen beoordeeld, waar nodig worden maatregelen genomen zoals het snoeien en incidenteel vervangen van bomen.
De wijken die in 2021 worden beoordeeld zijn De Blinkerd Berkhout, Dever, De Engel, Ter beek, Roovers broek, De Loosters, Halfweg, Sportpark. ( Rayon 2).  

Vervanging bomen:
Voor het vervangen van bomen staan de volgende locaties ingepland: Voerman.

Ziekte en Plagen:
Prioriteit ligt op het vervangen van essen die zijn aangetast door de essentaksterfte en bestrijding van de eikenprocessierups.

Toelichting:
De afgelopen jaren zijn de achterstanden in het onderhoud ingelopen. Wel neemt de kwaliteit van de bomen af door verschillende oorzaken, zoals ziekten, plagen en klimaatstress.

Lisse telt ruim 1.100 essenbomen waarvan het merendeel is aangetast door de essentaksterfte. Door deze ziekte is er een toenemende risico op uitbreken van dode takken en kortere levensverwachting. Gevolg is hogere beheerkosten de komende jaren door frequenter snoeionderhoud en vroegtijdig vervangen van bomen.  

In 2019 werd voor het eerst in Lisse nesten van de eikenprocessierups in een paar bomen waargenomen. 2020 is dit aantal al opgelopen tussen de 100 en 200 bomen. Bestrijding vindt plaats door het wegzuigen van de nesten uit de bomen.
 
Om de rups tegen te gaan hebben wij in februari 2020 zo’n 30 nestkasten opgehangen op locaties waar vorig jaar de eikenprocessierupsen zijn waargenomen. Op de lange termijn streven wij naar een natuurlijke balans. Dit doen we door, naast nestkasten op te hangen, bermen ecologisch te maaien en in te zaaien om zodoende het aantal plantensoorten in een gebied weer te laten toenemen. Hierdoor worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken, deze dragen bij aan het herstellen van de natuurlijke balans. Ten slotte streven wij naar meer diversiteit in het bomenbestand.

De (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups zal de komende jaren naar verwachting steeds intensiever worden wat dan ook financiële gevolgen zal hebben.

Wegen

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Wegen

Vastgesteld

2018

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheer- en onderhoudplannen

Beheerplan Wegen

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2019

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening Wegen

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Bedragen t.l.v. voorziening

 620

 620

 620

620

Voorziening Wegen

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

 851

851

851

851

Storting

 620

 620

620

 620

Uitname

 620

 620

620

 620

Stand per 31 december

 851

 851

851

851

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

Groot onderhoud elementenverhardingen op diverse locaties

Groot onderhoud asfaltverhardingen

Belijning

Toelichting:
Het beleidsplan Wegen 2017-2021 omvat het gemeentelijk wegenbeleid. Het doel van het beleidsplan Wegen is het leggen van een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de komende vijf jaar met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren. In het beleidsplan worden de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. In het beleidsplan Wegen worden de te hanteren kwaliteitsniveaus voor de wegen aangegeven. In het plan is vastgesteld om voor alle weg-types te kiezen voor het kwaliteitsniveau basis. Bij dit kwaliteitsniveau wordt voldaan aan de richtlijnen van de CROW. Deze richtlijnen komen overeen met een minimaal niveau van verantwoord wegbeheer. De kosten van het beheer en onderhoud worden op deze wijze geminimaliseerd. Alleen het noodzakelijke beheer en onderhoud om te voldoen aan het minimaal niveau van verantwoord wegbeheer worden precies op tijd uitgevoerd. In de zettingsgevoelige gebieden van Lisse worden in de eerste vijf jaar alleen de ernstige zettingen aangepakt. Op basis van het beleidsplan worden vervolgens jaarlijks beheerplannen gemaakt die het uitgangspunt vormen voor de uitvoering van het onderhoud van dat jaar.

In 2021 wordt een nieuw beleidsplan wegen voor de planperioden 2022 tot en met 2026 opgesteld en ter vaststelling voorgelegd.

Speelplaatsen

Naam Beleidsplan

Spelen in Lisse

Vastgesteld

2013

Looptijd

2013 - 2022

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Vervangingsplan spelen

Looptijd

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder op basis van inspectiegegevens.

Actualisatie

2020

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee, maar het beschikbare vervangingsbudget is onvoldoende voor het aantal speelplaatsen in Lisse. In het Uitvoeringsprogramma wordt een voorstel gedaan om speelplaatsen samen te voegen en te verwijderen waardoor we met gelijkblijvend budget ons onderhoud op pijl kunnen houden.

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

-

92

126

97

132

Exploitatiebedragen

117

29

29

30

31

Exploitatiebedrag (Verwijderen speelplaatsen)

-

39

9

6

27

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

 • Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen
 • Hoofdinspectie uit laten voeren
 • Plattegrond met speelplaatsen gepubliceerd
 • Jaarlijks onderhoud op val ondergronden
 • Uitvoeren van groot onderhoud
 • Het nieuwe uitvoeringsprogramma zal dit jaar aan het college voorgelegd worden

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

 • Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen
 • Hoofdinspectie uit laten voeren
 • Plattegrond met speelplaatsen actualiseren
 • Jaarlijks onderhoud op val ondergronden
 • Uitvoeren van groot onderhoud
 • Het verwijderen van oude speelplaatsen conform het uitvoeringsprogramma (nog door het college en de raad vast te stellen

Opmerkingen
Begin 2020 zijn speelplaatsen aangelegd waarvoor in 2019 opdracht is gegeven. Er is een verzoek ingediend om het resterende budget van 2019 € 95.000,- over te hevelen naar 2020. De overheveling zou worden toegevoegd aan het investeringsbedrag voor 2020. Als overheveling cq opnemen als investeringsbedrag niet plaats vindt zal een tekort ontstaan dat ongeveer gelijk is aan het over te hevelen bedrag.

Straatmeubilair, bebording en bewegwijzering

Naam Beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2020

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsprogramma straatmeubilair en een beheerplan straatmeubilair. Dit programma wordt in 2020 / 2021 aan het college aangeboden.

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

-

-

-

-

Exploitatiebedragen

90

37

38 

39

40

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

 • Uitvoeringsplan straatmeubilair definitief maken
 • Beheerplan straatmeubilair definitief maken
 • Al het straatmeubilair is in kaart gebracht
 • Een saneringsvoorstel verkeersborden wordt uitgewerkt

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

 • Vast laten stellen uitvoeringsplan straatmeubilair
 • Uitvoering geven aan het beheerplan straatmeubilair
 • Jaarlijkse inspectie en jaarlijks onderhoud NBd wegbewijzering
 • Beheer en onderhoud openbare watertappunten
 • Saneringen verkeersborden uitvoeren

Openbare verlichting

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Openbare verlichting

Vastgesteld

2018

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Alle verlichting in 2030 vervangen door LED

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerplan Openbare Verlichting 2018-2022

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

 177

181

219

191

Bedragen t.l.v. exploitatie

 98

98

98

98

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

In 2018 is het beleids/beheerplan Openbare Verlichting 2018-2022 vastgesteld.
Hierin is een programma voor de vervanging van lichtmasten door LED-verlichting opgenomen voor 2018-2022 en de financiële gevolgen daarvan.

Investering: Op basis van het beleidsplan wordt ieder jaar een deel van de verlichting vervangen
door LED-verlichting met als doel om in 2030 t.o.v. 2013 50% energie te besparen.
In 2030 is dan alles LED-verlichting.

Exploitatie: Onderhoud is jaarlijks € 78.000. Bijdrage adviezen is jaarlijks € 20.000.

Civiele kunstwerken

Naam Beleidsplan

Beheerbeleidssplan civiele kunstwerken 2018-2022

Vastgesteld

2018

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerbeleidssplan civiele kunstwerken 2018-2022

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening M.O.P. Bruggen

Onderwerp

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringsbedragen

0

 130

93

Bedragen t.l.v. exploitatie

33

33

33

33

Bedragen t.l.v. voorziening

37

37

37

37

Voorziening M.O.P. Bruggen

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

 63

 82

101

120

Storting

 56

 56

56

 56

Uitname

 37

 37

37

 37

Stand per 31 december

82

101

120

139

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

In het beleids/beheerplan civiele kunstwerken 2018-2022 is een programma voor onderhoud en de vervanging van de civiele kunstwerken opgenomen voor 2018-2022 en de financiële gevolgen daarvan.
Voorziening Groot Onderhoud.
Exploitatie: Klein onderhoud (€ 12.000), Overige goederen en diensten (€ 20.500).

Investering: In 2021 wordt de Veenenburgerbrug vervangen. Hiervoor was in 2020 reeds €541.000 beschikbaar gesteld.

Baggeren

Naam Beleidsplan

Baggerbeleids- en beheerplan Lisse

Vastgesteld

2018

Looptijd

2013-2022

Actualisatie

2022

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Baggerbeleids- en beheerplan Lisse

Looptijd

2013-2022

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

-

Naam voorziening/reserve

Voorziening Baggeren

Voorziening Baggeren

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

 291

 303

349

349

Storting

 70

 70

70

70

Uitname

 58

24

70

70

Stand per 31 december

303

 349

349

349

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

In HLT verband is een baggerbestek opgesteld en uitgevoerd in 2018 -2019. In 2020 zal een nieuw uitvoeringsbestek worden opgesteld voor de uitvoeringsperiode  2021 -2022. Hierbij zal ook worden gekeken om dit weer  in HLT verband op te pakken en mogelijk met het Hoogheemraadschap.

Oevers

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Oevers 2019-2028

Vastgesteld

2018

Looptijd

2019-2028

Actualisatie

-

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

-

Naam voorziening/reserve

Voorziening Beschoeiingen

Voorziening Beschoeiingen

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

370

370

370

370

Storting

149

149

149

149

Uitname

 149

149

149

149

Stand per 31 december

370

370

370

370

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

In 2020 zal er een nieuwe oeverbeheerbestek worden opgesteld ten behoeve van de uitvoering 2021. Hierbij zal de aanbesteding en uitvoering in HLT verband worden opgepakt.

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17