Begroting 2021

Programmaplan

Programma 1 Vitaliteit

Trends en ontwikkelingen

Delen van welvaart en welzijn
Nederland staat voor grote uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze uitdagingen zijn nog groter geworden door de Corona-crisis. De afspraken die het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen maakten in het Interbestuurlijk programma (IBP) om samen te zorgen voor een betere positie van kwetsbare groepen, zijn daarom nog steeds van groot belang.

Maatschappelijke agenda: een leven lang meedoen

In 2020 zijn we gestart met het maken van een brede integrale maatschappelijke agenda. In 2021 bouwen we daar aan verder. Onze ambitie is een integrale visie op het brede sociaal domein te presenteren en dit uit te werken in een aantal integrale opgaven waar we met partners aan werken. De agenda gaat over gezondheid, leren, cultuur, zorgen voor elkaar werken, inkomen, thuis kunnen wonen met ondersteuning als dat nodig is, kortom het brede sociaal domein. De agenda bundelt en verbindt bestaand beleid. Het is ook een belangrijk middel voor het sturen op een samenhangende aanpak van maatschappelijke opgaven.

Positieve gezondheid
Gezondheid zien we als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Positieve gezondheid kijkt naar wat wel kan. Deze visie is integraal onderdeel van beleid en zal als een rode draad door de maatschappelijke agenda lopen. Inzet is het bereiken van gezondheidswinst via het promoten van een positieve leefstijl en het stimuleren van sporten en bewegen.

Integrale toegang
Een laagdrempelige toegang van voorzieningen in verbinding met preventieve en algemene voorzieningen zal een belangrijke pijler zijn van de maatschappelijke agenda.
Al een aantal jaren zijn we bezig met het (door)ontwikkelen van een laagdrempelige toegang waar onze inwoners met al hun hulpvragen over de Jeugdwet, Participatiewet, schuldhulpverlening en Wet Maatschappelijke ondersteuning terecht kunnen. In 2021 wordt de integrale toegang gerealiseerd. Bij de integrale toegang wordt de hulpvraag van de inwoners van 0 – 100 jaar bezien in het geheel van de individuele- en gezinssituatie waarbij ook de verschillende levensdomeinen van de aanvrager worden meegewogen. Er wordt maximaal inzicht verkregen in de aanleiding en achtergrond van de hulpvraag. Een aantal belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: preventie, de gemeente goed kennen en normaliseren. Niet de diagnose van de hulpverlener maar het verhaal van de inwoner is het startpunt. Daarbij gaan we uit van het herstel van het dagelijks leven en het versterken van de eigen kracht met de eigen sociale omgeving.

Eenzaamheid
Landelijk loopt het actieprogramma "Een tegen Eenzaamheid". Lisse heeft zich hierbij aangesloten.

Maatschappelijke zorg
De vierde decentralisatie die nadert is die van de maatschappelijke zorg. Er is recent uitstel gegeven tot 1 januari 2022, maar ten aanzien van een aantal onderwerpen willen we de vaart erin houden. We hebben bij de Maatschappelijke Zorg te maken met de meest kwetsbare inwoners. Er ligt een forse uitdaging om voor deze kwetsbare inwoners te zorgen voor goede oplossingen voor primaire levensbehoeften. Opvang, (beschermd) wonen, zorg, preventie, welzijn en participatie zijn hierbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. (Anja/Dieke?)

Zorg en veiligheid
Het blijft nodig om te investeren in nauwe samenwerking tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein.  De ontschotting tussen veiligheid en het sociaal domein zorgt ervoor dat we  via een gezamenlijke aanpak vaker in kunnen zetten op preventie en organisaties gezamenlijk een aanpak bepalen wanneer dat nodig is.  

Lasten, baten en saldo

Lasten

-29.272.000

52,2 %

Baten

8.596.000

18,6 %

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17