Begroting 2021

Home

Algemeen

Bijgaand bied ik u de begroting 2021 aan van onze gemeente Lisse. In het verlengde van de kadernota 2021 en ondanks de gevolgen van de Coronacrisis zijn we als college blij om u een sluitende begroting aan te kunnen bieden. We blijven inzetten op onze collegeambities, binnen de beperkte financiële ruimte die we als gemeente hebben. Onze ambities kunnen worden gerealiseerd binnen de begroting 2021, waarbij de lastenstijging voor onze inwoners beperkt blijft.

Onze collegeambities
Het college van Lisse heeft bij het aantreden van dit college drie ambities gepresenteerd waarop wij ons dorp verder ontwikkelen: een aantrekkelijk Lisse, vitale inwoners en duurzame innovatie. Binnen de beperkte financiële mogelijkheden voor aankomend jaar hebben we de volgende focus aangebracht voor ontwikkelpunten in 2021:

Een aantrekkelijk Lisse
In 2021 richten we ons op versterking van de aantrekkelijkheid van Lisse door onder andere te werken aan de mobiliteit. We onderzoeken of het station van Lisse weer opengesteld kan worden tijdens het Keukenhof seizoen en waar mogelijk de bereikbaarheid verbeterd kan worden. We praten in 2021 met onze relevante partners over de bereikbaarheid van onze streek in 2022 en we blijven de ontwikkeling van de toeristenstromen nauw volgen.

We zorgen dat de uitbreiding van ons woningaanbod wordt versneld. Het is belangrijk onze inwoners ruimte en aanbod te geven om in onze mooie gemeente te kunnen blijven wonen, op plekken die passen bij elke levensfase. We gaan Plan 4 verkopen en laten herontwikkelen met speciale aandacht voor starters, de Cardeaschool wordt verbouwd tot woningen voor senioren met een zorgvraag en aan de Achterweg worden 6 vrijstaande, duurzame woningen gebouwd. Ook nemen we in 2021 een besluit over de herontwikkeling van Dever-Zuid/Geestwater (circa 470 woningen).

We focussen op de toekomst van het centrum: hoe houden we ons centrum levendig en toekomstbestendig? Hiervoor gaan we inzetten op het aanjagen van transformatie en investeringen. En dat doen we niet alleen. Er zijn veel spelers in ons centrum. Samen kunnen we stappen vooruitzetten. In 2021 willen we met de ondernemers komen tot een business case voor de verdere ontwikkeling en versterking van de lokale en regionale functie van ons centrum.

Met Keukenhof werken we (nog) meer samen. De verwachting is dat het toeristenseizoen voor Keukenhof in 2021 anders zal verlopen dan in eerdere jaren vanwege het Coronavirus. Samen met Keukenhof en andere partners werken we een plan uit hoe we gezamenlijk op het gebied van toerisme hier een aantrekkelijk en passend aanbod kunnen presenteren. Ook werken we met Keukenhof samen op het gebied van het vergroenen van onze omgeving, voor het aantrekkelijker maken van de entrees en toegang tot ons dorp en we lobbyen samen voor de (her)opening van het station en het verbeteren van de bereikbaarheid.

Vitale inwoners
We blijven hard werken aan de integraliteit binnen het sociaal domein en ontwikkelen een brede maatschappelijke agenda. De agenda gaat over gezondheid, leren, cultuur, zorgen voor elkaar, werken, inkomen, thuis kunnen wonen met ondersteuning als dat nodig is. Kortom: een visie op het brede sociaal domein met bijbehorende opgaven. In 2021 gaat de Integrale Toegang van start. Vanaf dat moment kunnen alle inwoners laagdrempelig en met meer effectiviteit terecht met vragen op het gebied van levensdomeinen als werk en inkomen, wmo, ggz- problematiek, maatschappelijk werk, schulddienstverlening en jeugdhulp. We verwachten hiermee dat we sneller de juiste hulpvraag op tafel krijgen en daardoor beter de kosten voor hulp beheersen. De digitale Monitor Sociaal Domein zal ons helpen bij het bereiken van onze doelen.  

Onze inwoners stimuleren we in 2021 om vitaal te blijven door ons sport- en beweegbeleid door te zetten. We breiden ons platform Lisse Actief uit en zetten onze buurtsportcoaches nog breder in.

Duurzame innovatie
We vernieuwen voor een duurzame toekomst van ons dorp. We zien daarvoor kansen op het gebied van de energietransitie, veiligheid en ondermijning. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op dit gebied en dit bouwen we verder uit.

De gemeente zelf verandert ook mee. We gaan (nog) digitaler werken. Nu we beperkt zijn in onze fysieke ontmoetingen, investeren we in 2021 in middelen om elkaar digitaal te ontmoeten om toch zoveel mogelijk samen te werken aan onze toekomst. Daarnaast nemen we tijd om voorbereid te zijn op de toekomst.

Als laatste binnen deze ambitie willen we graag meer verduurzaming van de buitenruimte. Binnen de bestaande budgetten en werkzaamheden bekijken we bij onderhoud waar het mogelijk is om ons direct voor te bereiden op de klimaatveranderingen. De resultaten uit de klimaatstresstest gebruiken we hierbij als leidraad.

Van de kadernota 2021 naar programmabegroting
Deze programmabegroting sluit aan op de koers uit de Kadernota 2021. De begroting bevat de zogenoemde bruto ramingen. Na de Kadernota 2021 hebben we enkel een klein aantal autonome ontwikkelingen en technische aanpassingen aangebracht.

Steun van het Rijk
Het meerjarenperspectief laat zien dat we vooralsnog opnieuw een structureel financieel tekort hebben. We kiezen er bewust voor om deze tekorten op dit moment inzichtelijk te maken en de bedragen negatief te laten staan in het meerjarenperspectief. Samen met andere gemeenten uit het land geven we op deze manier een signaal af aan het Rijk dat de decentralisaties niet toekomstbestendig zijn ingericht. Ook de continue veranderingen van de uitkering uit het gemeentefonds zijn een blijvende onzekerheid.

Een toekomstbestendig financieel meerjarenperspectief: op weg naar de kadernota 2022
De begrotingen voor 2019 en 2020 gaven een tendens voor Lisse: te veel uitgaven en te weinig inkomsten. En dat is voor 2021 niet anders. Onze kosten blijven stijgen door bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociaal domein, de gevolgen van de Coronacrisis, en ook door het hoge niveau van voorzieningen in Lisse. Het is een continue puzzel om een solide en toekomstbestendige begroting te behouden. Lisse heeft in 2019 al flinke maatregelen doorgevoerd. Door deze ingreep hebben wij de begroting van 2021 sluitend gekregen.

Gezien het wisselende meerjarenperspectief zijn we inmiddels gestart met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een structureel sluitend meerjarenperspectief.
In dit plan zullen de belangrijkste vraagstukken die moeten leiden naar een toekomstbestendige begroting een plek krijgen. Hierbij denken we aan de algemene uitkering gemeentefonds, de verhouding met de gemeenschappelijke regelingen en ons voorzieningenniveau.

Samen bouwen we verder aan onze mooie gemeente en zorgen we dat we klaar zijn voor de (financiële) toekomst!

Lisse, 29 september 2020

Namens,
College van Burgemeester en Wethouders

Kees van der Zwet

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17