Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding
Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft en medeverantwoordelijkheid draagt is (mede-eigenaarschap). Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeentemiddelen beschikbaar heeft gesteld die ze kwijt is wanneer de verbonden partij failliet gaat en/of in de financiële problemen komt en de daaraan verbonden kosten verhaald kunnen worden op de gemeente.
Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente (in de persoon van een wethouder, raadslid of ambtenaar) zeggenschap kan uitoefenen via een zetel in het bestuur of stemrecht.

Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, nv’s en bv’s) organisaties zijn. Vanwege de risico’s die de gemeente met dat mede-eigenaarschap loopt, geldt voor deze partijen een bijzonder sturings- en beheersingssysteem (governance). Vanwege de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben deze een bijzondere status.

Deze paragraaf behandelt, conform artikel 15 uit het BBV, de algemene visie op het inschakelen van een verbonden partij, de ontwikkelingen die er spelen en de voorgeschreven lijst van verbonden partijen.

Uitgangspunt van de nota Verbonden partijen, is dat de gemeente uitsluitend overgaat tot samenwerking met een verbonden partij als dat bijdraagt aan de behartiging van het openbaar belang en het bevorderen van de doelmatigheid daarvan.   

Welke ontwikkelingen spelen er?
In het presidium is gesproken over een vervolg op de nota Verbonden partijen die de raad op 22 februari 2018 vaststelde. Doel van de nota is een governance-regime voor prioritaire gemeenschappelijke regelingen. Begin september 2018 was er een bijeenkomst van een raadswerkgroep gericht op het volgen van vier gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn: Holland Rijnland, werkorganisatie HLTsamen, de MareGroep en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek. In 2020 volgt de evaluatie van de expertteams.

De komst van de Omgevingswet vraagt ook aanpassingen in de samenwerking met enkele van onze verbonden partijen zoals de ODWH, GGD en Veiligheidsregio. We bereiden ons hier gezamenlijk op voor door de impact te onderzoeken op de advisering en werkprocessen in de toekomst.

Minister Ollongren heeft een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke regelingen aangekondigd, ter versterking van de legitimiteit van deze regelingen. De mogelijkheid om (categorieën van) besluiten aan te wijzen waarbij eerst de gemeenteraden een visie kunnen geven voordat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit mag nemen, wordt in elk geval opgenomen. Dit zal de positie van gemeenteraden versterken. De verwachting is dat deze wetswijziging in het najaar van 2020 wordt behandeld door de Tweede Kamer.

Overzicht met verbonden partijen
De lijst van verbonden partijen bevat de informatie zoals is aangegeven in artikel 15 van het BBV. Hierbij onderscheiden we de vier categorieën: gemeenschappelijke regelingen; vennootschappen en coöperaties; stichtingen en verenigingen, en overige verbonden partijen;

Per verbonden partij maken we duidelijk wat het belang van de gemeente is, maar ook welk openbaar belang daarmee wordt gediend en hoe groot dat belang is. Daarbij vermeldt deze lijst de financiële informatie over de verbonden partijen en eventuele risico's voor de gemeente.

De paragraaf is niet gericht op het gemeentelijk mede-opdrachtgeverschap dat zich richt op de prestaties van de verbonden partij, als bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Die rol komt terug in de reguliere begrotingsprogramma’s, net zoals dat gebeurt voor de andere samenwerkingspartners, niet zijnde verbonden partijen.
Het onderstaand overzicht bevat voor de gemeenschappelijke regelingen de geprognosticeerde cijfers 2021. Voor de overige verbonden partijen zijn de gerealiseerde cijfers over 2019 opgenomen. In regionaal verband is afgesproken dat verbonden partijen bij een gelijkblijvend takenpakket de lasten met maximaal 2,6% voor de loonkosten mogen indexeren en voor de materiële kosten een indexering van 1,8% mogen toepassen.

Totaaloverzicht bijdragen aan verbonden partijen

 Naam

 Begroot 2020 

 Begroot 2021 

1. Gemeenschappelijke regelingen

HLTsamen

 €             11.190.000

 €             11.819.000

Holland Rijnland

 €                  364.992

 €                  374.807

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

 €               9.635.022

 €             10.287.599

Werkvoorzieningenschap Kust, Duin- en Bollenstreek / De Maregroep

 €                  180.776

 €                  208.000

Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden

 €               1.199.000

 €               1.385.000

Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)

 €               1.406.000

 €               1.522.803

Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

 €                  645.000

 €                  678.000

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

 €                  107.758

 €                  107.479

Samenwerking Belastingen Bollenstreek

 €                  474.527

 €                  474.575

2. Vennootschappen en coöperaties

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

 €                           -  

 €                           -  

De Meerlanden N.V.

 €               3.799.000

 €               3.508.816

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

 €                           -  

 €                           -  

Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

 €                           -  

 €                           -  

Alliander N.V.

 €                           -  

 €                           -  

3. Stichtingen en verenigingen

Stichting Rijk

 €                  145.852

 €                  142.244

4. Overige verbonden partijen

Totaal

 €          29.147.927

 €          30.508.323

1. Gemeenschappelijke regelingen

 HLTsamen

Vestigingsplaats

Hillegom

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief, hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de 'klanten 'van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit zes leden van de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Het ene lid is een wethouder en het andere lid is de burgemeester per gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage volgens in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                       800

 €                       800

Vreemd Vermogen

 €                     6.519

 €                     7.137

Resultaat 2021

 €                           -

Ontwikkelingen

Uitvoering geven aan het bedrijfsplan vastgesteld in de raden van de aangesloten gemeenten. Focus ligt op het gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid en de verbeterde Strategische positie.

Risico's

Het niet halen van de gestelde financiële doelstellingen in het bedrijfsplan.

Overige informatie

Begroting HLTsamen 2021-2024

Programma

4. Bestuur en ondersteuning

Prestatieveld

Bestuur

 Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 33 leden waarvan 2 leden afkomstig uit de gemeente Lisse. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 8 leden waarvan geen lid afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                       683

 €                       683

Vreemd Vermogen

 €                   55.621

 €                   55.621

Resultaat 2021

 €                           -

Ontwikkelingen

De Regionale Agenda, die in oktober 2019 door het Algemeen Bestuur werd vastgesteld, vormt het kader voor de intergemeentelijke samenwerking in Holland Rijnland voor de periode 2019-2023. Uitgangspunt is om uitvoering te geven aan de regionale agenda binnen de financiële kaders. Gegeven de ambities in deze agenda kan het nodig zijn te prioriteren en te temporiseren. Op het moment dat er aanleiding is om de gemeentelijke bijdrage aan te passen zal dit conform de afgesproken procedures ter besluitvorming worden gebracht. Gemeenteraden hebben hierover het laatste woord.
De regionale agenda Holland Rijnland laat de actuele kansen en uitdagingen zien. De regionale agenda 2019-2023 geeft zo richting aan de regionale samenwerking. Het beschrijft de taken van de organisatie Holland Rijnland in de komende periode. Daarin wordt aangegeven op welke beleidsthema’s ingezet wordt en welke rol Holland Rijnland hierbij gaat vervullen. De ambities uit nieuwe coalitieprogramma’s en de bestaande samenwerkingsafspraken zijn hierin verwerkt. Deze inhoudelijke agenda is een dynamisch document. Nieuwe ontwikkelingen kunnen eventueel worden opgenomen in de begroting van Holland Rijnland via de reguliere planning- en controlcyclus.

Daarnaast heeft Holland Rijnland de volgende uitvoeringstaken:
• De Regiotaxi.
• Regionaal programma Verkeersveiligheid.
• Beheer Regionaal Investeringsfonds inclusief Groenfonds.
• Inkoop jeugdhulp, uitvoering transformatieplan en beheer transformatiefonds jeugd.
• Beheer huisvestingsverordening en uitvoering urgentie.

Risico's

De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dit betekent dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit hoeft te hebben. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft wel een kleine algemene reserve die eventueel kan worden ingezet bij eventuele risico's die zich voordoen.

De deelnemende gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de Tussenrapportage (Turap) en de jaarrekening. Indien aan de orde wordt het AB door het DB geïnformeerd over tussentijdse wijzigingen. Eventuele risico’s worden zo spoedig mogelijk gemeld. De gemeenten worden in staat geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Deze eventuele risico’s kunnen betrokken worden in het geheel van de door de gemeente gelopen risico’s. Uit dit oogpunt is er geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden

De risico's liggen voornamelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering: debiteurenbeheer, subsidiestromen derden, personeelskosten, ziektekosten en automatisering/datalek. Er zijn processen ingericht om deze risico’s zoveel als mogelijk te beperken. De maximale omvang van eventueel optreden risico’s worden geraamd op € 100.000 (afgerond), zijnde 1% van de totale begrote lasten.

Overige informatie

www.hollandrijnland.nl

Programma

4. Bestuur en ondersteuning

Prestatieveld

Bestuur

 Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Vestigingsplaats

Lisse

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Individuele voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 2 wethouders per deelnemende gemeente en het dagelijks bestuur uit één wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                           -

 €                           -

Vreemd Vermogen

 €                       146

 €                       102

Resultaat 2021

 €                           -

Ontwikkelingen

De verwachte stijging van de uitgaven voor de Wmo, vooral bij de post Begeleiding. De invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De verwachte stijging van Participatiewet uitgaven, vooral door de loonkostensubsidies. Voor 2020 wordt gewerkt met een kadernota.

Risico's

Een risico voor de gemeenten is enerzijds de bijdrage van de gemeenten in de exploitatielasten van de ISD, en anderzijds de uitvoering van een open einde regelingen door de ISD waar de gemeenten de financiële lasten van dragen.

Overige informatie

www.isdbollenstreek.nl

Programma

1. Vitaliteit

Prestatieveld

Sociaal domein

 Werkvoorzieningenschap Kust, Duin- en Bollenstreek / De Maregroep

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Maregroep verzorgt de plaatsing van mensen met een WSW-indicatie. MareGroep verzorgt de interne en externe gesubsidieerde arbeid door uitstroom medewerkers.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 1 wethouder en het dagelijks bestuur uit één wethouder.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                     3.550

 €                     3.550

Vreemd Vermogen

 €                     1.200

 €                     1.200

Resultaat 2021

 €                     1.630

Ontwikkelingen

De realisatie van de toekomstvisie MareGroep 2.0 en het doorontwikkelen van het Servicepunt Werk.

Risico's

Een risico voor de gemeente is de dalende rijksbijdrage voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening, waardoor de gemeentelijke bijdragen stijgen.

Overige informatie

www.maregroep.nl

Programma

1. Vitaliteit

Prestatieveld

Sociaal domein

 Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands
Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de 18 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan geen afkomstig uit de gemeente Lisse. 

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

De kosten van RDOG Hollands Midden worden gedragen door de deelnemende gemeenten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                     3.083

 €                     2.806

Vreemd Vermogen

 €                   29.237

 €                   29.726

Resultaat 2021

 €                           -

Ontwikkelingen

Het proces om de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer uit te splitsen, het vastleggen van een helder (en haalbaar) takenpakket en het introduceren van een solide financieringssystematiek, is ingezet en moet in 2020 afgerond zijn. Kern van deze afspraken is dat de taken van de RDOG Hollands Midden bijdragen aan de beoogde maatschappelijke effecten van gemeenten. Met het  verbeterprogramma RDOG2024 krijgt deze inzet extra verdieping.

Risico's

De coronacrisis in 2020, waarvoor nog steeds veel inzet van medewerkers wordt gevraagd blijft een risico. Naar verwachting worden de kosten voor deze werkzaamheden in belangrijke mate vergoed door het Rijk. Daarnaast hebben de Coronamaatregelen echter ook impact op het functioneren van de organisatie zelf. Aanleiding om het programma RDOG 2024 in te voeren was dat ondersteunende taken op het gebied van strategische ontwikkelingen, toekomstige wet- en regelgeving, technische ontwikkelingen, afstemming opleiding op toekomstig beleid en personeelsplanning (kwalitatief en kwantitatief) te beperkt werden ingevuld en uitgevoerd. Verwachting is dat er in 2020/ 2021 verschillende reorganisaties in delen van de organisatie zullen plaatsvinden.

Overige informatie

www.rdoghm.nl

Programma

1. Vitaliteit

Prestatieveld

Volksgezondheid

 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doelstelling/Publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 6 burgemeesters waarvan 1 afkomstig uit de gemeente Lisse en 1 afkomstig uit de gemeente Katwijk.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                     5.094

 €                     4.836

Vreemd Vermogen

 €                   34.524

 €                   53.565

Resultaat 2021

 €                           -

Ontwikkelingen

Het Beleidsplan2020-2023 is eind 2019 vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio.  Dit strategisch beleidsplan geeft richting aan de inspanningen door de veiligheidsregio en beschrijft de te behalen prestaties. Het beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel. Het risicoprofiel geeft niet alleen inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s, maar ook de rol in het bijbehorende netwerk en inzicht in (risico- en crisis) beheersmaatregelen. Het risicoprofiel vormt de basis en de twee plannen dienen ter input voor het op te stellen crisisplan (crisisbeheersingsorganisatie). In het crisisplan worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crisis.

Risico's

Daling instroom vrijwilligers. De betrokkenheid van de vrijwilligers is van belang en er moet zorg blijven voor de binding met vrijwilligers.

Overige informatie

www.vrhm.nl

Programma

2. Leefomgeving

Prestatieveld

Crisisbeheersing en brandweer

 Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doelstelling/Publiek belang

Uitvoering van de VTH-A taken (Vergunningverlening, Toezicht&Handhaving en Advies) volgens de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en Besluit Bodemkwaliteit.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan 1 afkomstig uit de gemeente Lisse. Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                       855

 €                       406

Vreemd Vermogen

 €                     5.672

 €                     7.500

Resultaat 2021

 €                           -

Ontwikkelingen

In 2022 bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de gemeente bevoegd gezag bodem, deze bevoegdheid ligt nu bij de provincie. De ODWH voert bodemtaken uit namens de provincie. In 2021 gaan gemeente en provincie toewerken naar de overdracht van de bodemtaken en wordt ook onderzocht (in overleg met de ODWH) welke taken en rollen er bij de ODWH worden neergelegd.

Risico's

De gemeente bepaalt zlef de afname van het aantal uren. Er zijn maatregelen getroffen om de financiële robuustheid van de omgevingsdienst te herstellen. Deelnemende gemeenten zijn nauw betrokken bij het plan van aanpak.

Overige informatie

www.odwh.nl

Programma

2. Leefomgeving

Prestatieveld

Openbare ruimte en duurzaamheid

 Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

De VAB verzorgt voor de bollen6 gemeenten de overslag en afvoer van verbrandbaar en composteerbaar/vergistbaar afval.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur: 1 wethouder
Dagelijks bestuur: 1 wethouder

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van een verdeelsleutel.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                         25

 €                         31

Vreemd Vermogen

 €                         25

 €                         84

Resultaat 2021

 €                           -

Ontwikkelingen

De belangrijkste contracten van het VAB lopen af in 2022. Dit is aanleiding voor het VAB om kritisch te kijken naar de toekomst van het VAB. In 2020 wordt een onderzoek uitgevoerd en vertaald in een businesscase.

Risico's

De installatie is verouderd en de huurovereenkomst van het stationslocatie met de NS loopt tot eind 2023. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zullen investeringen gedaan moeten worden om de continuïteit en de bedrijfszekerheid van de overslag te garanderen tot minimaal de einddatum van de huidige contracten voor de overslag, transport en de verwerking van gft- en restafval.

Overige informatie

www.vuilafvoerbedrijf.nl

De contracten voor het verwerken van het restafval en GFT lopen tot 2021 met een verlengmogelijkheid van twee jaar. Deze lopen gelijktijdig af met de overige contracten van het station.

Programma

2. Leefomgeving

Prestatieveld

Openbare ruimte en duurzaamheid

 Samenwerking Belastingen Bollenstreek

Vestigingsplaats

Noordwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Belastingen Bollenstreek verricht voor een aantal gemeenten de uitvoeringswerkzaamheden van de gemeentelijke belastingen: wet WOZ, aanslagoplegging, invordering, kwijtschelding en bezwaarschriften.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders Belastingen van de colleges van de deelnemers komen tenminste eenmaal per jaar in vergadering bijeen voor overleg en afstemming over deze gemeenschappelijke regeling.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                           -

 €                           -

Vreemd Vermogen

 €                           -

 €                           -

Resultaat 2021

 €                           -

Samenwerking Belastingen Bollenstreek stelt jaarlijks alleen een begroting en afrekening van de kosten op.  Derhalve geen cijfers van het eigen en vreemd vermogen van de Samenwerking Belastingen Bollenstreek.

Ontwikkelingen

Er zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van samenwerking belastingen. De gemeente Noordwijk voert de werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten uit. Door de samenvoeging van de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout is het verwerkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling vergroot. 

Risico's

Geen bijzondere risico's

Overige informatie

www.belastingenbollenstreek.nl

Programma

4. Bestuur en ondersteuning

Prestatieveld

Financien

2. Vennootschappen en coöperaties

 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

Vestigingsplaats

Noordwijkerhout

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Doelstelling/Publiek belang

GOM is een uitvoeringsorganisatie zonder publiekrechtelijke taken. Bij GOM zijn vijf Duin- en Bollenstreekgemeenten betrokken. De regio Holland Rijnland en meer in het bijzonder het gebied van de Duin- en Bollenstreek heeft een sterke internationale concurrentiepositie in de tuinbouwsector waar het gaat om bloemen, planten, bollen, knollen en vaste planten. Partijen willen deze internationale concurrentiepositie behouden, uitbouwen en versterken door een integrale gebiedsontwikkeling waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan een integrale ruimtelijke herstructurering van het gebied van de Duin- en Bollenstreek. De herstructurering van de Greenport vraagt een integrale en bovenlokale aanpak.

Bestuurlijk belang

Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 1 wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Er is geen sprake van een jaarlijks bijdrage.

Financieel belang

De gemeente heeft zich (evenals de andere vier deelnemende gemeenten) garant gesteld voor een bedrag van 7 miljoen. 

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2019

31-12-209

Eigen vermogen

 €                       325

 €                       325

Vreemd Vermogen

 €                   18.511

 €                   25.000

Resultaat 2019

 €                           -

Hierboven worden de gerealiseerde kerncijfers van 2019 weergegeven omdat de begrote kerncijfers van 2021 niet beschikbaar zijn.

Ontwikkelingen

In 2021 wordt uitvoering gegeven aan het Meerjarenprogramma 2020-2025.

Risico's

Met inachtneming van de kapitaalinbreng van de gemeenten (€ 325.000), de € 10 miljoen bijdrage van Holland Rijnland uit het regionale investeringsfonds (RIF) voor de Greenport en een nader te bepalen deel van de € 20 miljoen uit het RIF voor de regionale groenstructuur, de toegekende FES-gelden, eventuele provinciale- en rijksbijdragen, eventuele andere subsidies en de opbrengst uit de verkoop van gronden en woningbouwtitels is het uitgangspunt van de GOM een budgettair neutraal eindresultaat. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben zich - ieder afzonderlijk evenals de andere twee deelnemende gemeenten - garant gesteld voor een bedrag van € 7 miljoen. 

Overige informatie

www.gomdb.nl

Programma

2. Leefomgeving

Prestatieveld

Gebiedsontwikkeling

 De Meerlanden N.V.

Vestigingsplaats

Hoofddorp

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek belang

De Meerlanden werkt samen met een aantal gemeenten aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Dit doen zij door de gemeenten schoon, heel en veilig te houden en door afval innovatief in te zamelen en te verwerken.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur: 1 wethouder
Dagelijks bestuur: geen

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Financieel belang

De gemeente Lisse bezit 8.950 aandelen (5%) van de totale 183.480 aandelen. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 46.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                   28.220

 €                   29.092

Vreemd Vermogen

 €                   26.454

 €                   24.743

Resultaat 2021

 €                     2.687

Hierboven worden de begrote kerncijfers van 2019 weergegeven omdat de begrote kerncijfers van 2020 niet beschikbaar zijn.

Ontwikkelingen

Meerlanden zet verder in op de realisatie van een circulaire economie en met name in een rol als duurzame grondstoffenregisseur. Afval omzetten in grondstof.

Risico's

Beleidswijzigingen en eventuele Investeringen worden voorgelegd aan de gemeentelijke aandeelhouders. Alle aspecten, waaronder de risico's, worden benoemd. De ontwikkeling om te komen tot een biowarmte installatie is gestopt. In de aanbesteding van de installatie en het warmtenet is gebleken dat leveranciers zeer terughoudend zijn met inschrijven op aanbestedingen op het gebied van biomassa.

Overige informatie

www.meerlanden.nl

Programma

2. Leefomgeving

Prestatieveld

Openbare ruimte en duurzaamheid

 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De gemeente is voor 0,62% aandeelhouder. De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeenten.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2019

31-12-2019

Eigen vermogen

 €                     4.991

 €                     4.887

Vreemd Vermogen

 €                  132.518

 €                  144.802

Resultaat 2019

 €                       163

Hierboven worden de gerealiseerde kerncijfers van 2019 weergegeven omdat de begrote kerncijfers van 2021 niet beschikbaar zijn.

Ontwikkelingen

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van EUR 140 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bng.nl/eCache/INT/51/576.html

Programma

4. Bestuur en ondersteuning

Prestatieveld

Financien

 Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid welke niet afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

De gemeente heeft 70.521 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV. Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                  220.923

 €                  231.496

Vreemd Vermogen

 €                  358.551

 €                  354.939

Resultaat 2021

 €                     8.533

Hierboven worden de gerealiseerde kerncijfers van 2019 weergegeven omdat de begrote kerncijfers van 2021 niet beschikbaar zijn.

Ontwikkelingen

De waarde van water groeit. Trends als klimaatverandering, verstedelijking, digitalisering en de noodzaak tot verduurzaming hebben invloed op de beschikbaarheid van drinkwater in onze regio. Dunea voert - vaak innovatieve - projecten uit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en eisen, of om processen verder te optimaliseren zoals schone Maaswaterketen, uitbreiding waterzuivering, samenwerking waterketen en verbinding aan Greenport. 

Risico's

Het lopen van risico’s is inherent aan het voeren van een onderneming. Bij het uitvoeren van een risicoanalyse wordt in kaart gebracht welke risico’s invloed kunnen hebben op het realiseren van de doelen van Dunea. Risicomanagement is een vast onderdeel van de planning & control cyclus, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de risico’s waarvan de impact voor het treffen van de preventieve maatregelen als kritiek moet worden beschouwd. Alle risico’s worden opgenomen in het risicoregister. Ook wordt op hoofdlijnen vermeld welke maatregelen zijn getroffen en wat de impact is van het overgebleven risico. Dit register wordt tweemaal per jaar herijkt. Belangrijk zijn vooral:
*  Informatiebeveiliging is een belangrijk onderwerp voor Dunea. Onze bedrijfsprocessen zijn voor een groot deel gedigitaliseerd, waardoor we in grote mate afhankelijk zijn van onze IT. Op het gebied van informatiebeveiliging nemen we maatregelen om onze bedrijfsinformatie te beschermen.
*  Voldoende gekwalificeerd personeel en kennisverlies organisatie

Overige informatie

www.dunea.nl/dunea

Programma

4. Bestuur en ondersteuning

Prestatieveld

Financien

 Alliander N.V.

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de N.V.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                     4.129

 €                     4.224

Vreemd Vermogen

 €                     4.216

 €                     4.567

Resultaat 2021

 €                       253

Hierboven worden de gerealiseerde kerncijfers van 2019 weergegeven omdat de begrote kerncijfers van 2021 niet beschikbaar zijn.

Ontwikkelingen

Alliander is een privaatrechtelijk verbonden partij. Alliander is een energienetwerkbedrijf dat zorgt voor het transport van betrouwbare, betaalbare en veilige energie, vandaag en in de toekomst. Via het netwerk transporteert Alliander elektriciteit en gas naar 37 % van alle elektriciteits- en gasklanten in Nederland. Alliander investeert in de facilitering van duurzame energievormen om zo bij te dragen aan een betere samenleving.

De economische groei is een uitdaging en de overgang naar een duurzaam energiesysteem komt steeds meer opstoom. Alliander bevindt zich in een uitdagende periode om dit met alle stakeholders te realiseren. Samen slimme oplossingen bedenken zodat de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft voor iedereen.

Risico's

Alliander verzet veel werk om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Dat werk gaat gepaard met risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of financiën. Deze risico’s zijn niet volledig te vermijden. Risicomanagement biedt echter wel inzicht in deze risico’s, zodat we weloverwogen besluiten kunnen nemen ten aanzien van de (beheersing van de) risico’s.

Om de bedrijfsdoelstellingen te behalen, moeten we soms in bepaalde mate risico’s accepteren. De mate waarin we bereid zijn risico te lopen bij het behalen van onze doelen (de ‘risicobereidheid’), verschilt per risico.
•  We nemen geen enkel risico waar het gaat om veiligheid van onze medewerkers, onze klanten en onze netten. We sluiten alle risico’s uit, voor zo ver dat mogelijk en reëel is.
•  Rond compliance is onze risicobereidheid laag. We moeten voldoen aan wet- en regelgeving en willen handelen volgens interne procedures en de Alliander Gedragscode.
•  Voor strategische risico’s zoeken we een juiste balans tussen risico’s en onze doelstellingen op de langere termijn.
•  Voor financiële risico’s hanteren we een lage risicobereidheid. Zo weten we zeker dat we een gezonde financiële basis hebben en voldoen we aan de voor ons van belang zijnde financiële ratio's.

Overige informatie

www.alliander.com/nl/alliander/overalliander/bedrijfsprofiel/index.htm

Programma

4. Bestuur en ondersteuning

Prestatieveld

Financien

3. Stichtingen en verenigingen

 Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Vestigingsplaats

Heemstede

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek belang

Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Bestuurlijk belang

Gemeentesecretaris in het Algemeen bestuur.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

 €                       616

 €                       516

Vreemd Vermogen

 €                       488

 €                       540

Resultaat 2021

 €                           -

Ontwikkelingen

Het maatschappelijk verantwoord inkopen is toegenomen in de werkzaamheden van Stichting RIJK. Het Manifest MVI is een intentieverklaring waarbij elke gemeente zelf invulling mag geven aan de bijbehorende thema’s zoals bijvoorbeeld circulair inkopen. Het belang van inkopen binnen de gemeente verandert door het Manifest MVI. De eigen maatschappelijke ambitie van de gemeente komt centraal te staan. Bij de inkopen staan niet meer alleen de resultaten centraal, maar ook de impact van de inkopen.

Risico's

De kosten van de stichting RIJK bestaan vrijwel volledig uit personeelslasten, het beleidsrisico is derhalve beperkt. Er is een post flexpool in de begroting opgenomen om tekorten door uitval, vertrek of veranderende wensen nog beter op te kunnen vangen.

Overige informatie

www.stichtingrijk.nl

Programma

4. Bestuur en ondersteuning

Prestatieveld

Bestuur

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17