Begroting 2021

Programmaplan

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Trends en ontwikkelingen
Onze moderne samenleving kent een grote dynamiek met als constante factoren verandering en ontwikkeling. Deze ontwikkeling dwingt de gemeentelijke organisatie mee te bewegen en zich voortdurend af te vragen welke eisen dit stelt aan de gemeente en het bestuur. Voor Lisse is deze dynamische samenleving waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen belangrijk. De gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties zetten zich hiervoor gezamenlijk in.

Participatie en communicatie
Als bestuur zien we diverse veranderingen op ons afkomen die we willen aangrijpen ten behoeve van onze inwoners; zij hebben steeds meer wensen en stellen ook eisen aan de overheid. Ze verwachten kwaliteit van beleid, willen betrokkenheid bij de totstandkoming ervan en nemen soms zelf het initiatief. Deze ontwikkelingen vragen de gemeente steeds meer ‘van buiten naar binnen’ te werken en gezamenlijk op te trekken. Dienstverlening, communicatie en participatie raken hierdoor steeds meer met elkaar vervlochten.

Het bovenstaande vraagt om proactieve communicatie in twee richtingen en het effectief inzetten van communicatiekanalen. De dialoog met onze partners (burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen) draagt bij aan een gelijkwaardige samenwerking tussen de gemeente en de samenleving. Deze samenwerking betekent dat de rol van de gemeente verandert. Meer ruimte voor burgerinitiatief gaat gepaard met een terughoudende opstelling van de gemeente en daarmee een nieuwe verhouding tussen gemeente en inwoners.

Smart city
Digitalisering - altijd en overal met alles online zijn - opent een nieuwe wereld. Denk aan smart city, of slimme sta d, waarbij we met behulp van informatietechnologie en het internet der dingen, de stad kunnen beheren en te besturen. De komende jaren krijgen we steeds meer te maken met slimme applicaties en apparaten in onze samenleving en in de buitenruimte. Zoals bijvoorbeeld parkeersystemen die de nog vrije parkeerplekken weergeven, prullenbakken die de gemeente melden wanneer ze vol zijn of lantaarnpalen die meer of minder licht geven afhankelijk van de verkeersstromen.

Datagedreven sturen en monitoren
Met deze nieuwe digitale mogelijkheden verzamelen we steeds meer en steeds gemakkelijker allerlei data. Dit leidt tot nieuwe kansen. Via het gebruik van data willen we nog beter aansluiten bij wat inwoners en ondernemers van ons willen. Behalve voor slimme toepassingen in de buitenruimte willen we ‘datagedreven werken’ ook in andere beleidsvelden inzetten, bijvoorbeeld voor de koersverandering binnen het sociaal domein. Met behulp van data willen we nog beter inzicht krijgen in wat wel en niet werkt zodat we ons beleid daar beter op kunnen afstemmen.

Het programma Datagedreven sturing maakt met op basis van data ontwikkelingen en beleid inzichtelijk. We willen via concrete cijfers antwoord kunnen geven op maatschappelijke vragen. Zo willen we met de monitor sociaal domein laten zien of de gemeente inwoners met een hulpvraag de juiste zorg biedt. We willen de pilots van het afgelopen jaar, waaronder de monitor sociaal domein, omzetten in een sterke onderzoeksvoorziening. Op deze manier willen we een platform creëren dat aan verschillende informatiebehoeften kan voldoen.

De behoefte aan monitoring neemt verder toe, individuele opdrachten vormen dan in de praktijk de meest gekozen oplossing. Deze losse oplossingen kunnen we samenbrengen in een stevig onderzoeksplatform waarop gebruikers op een centrale plek antwoorden vinden. Deze bundeling van krachten bespaart tijd en middelen. Op dit moment werkt HLTsamen aan het vormgeven van het programma Datagedreven sturing.

Lasten, baten en saldo

Lasten

-2.113.000

3,8 %

Baten

508.000

1,1 %

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17