Begroting 2021

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Overhead

In het gewijzigde BBV is onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten het uitgangspunt. Daarom heeft de wetgever ervoor gekozen de kosten van overhead op één taakveld te laten registreren en op één centrale plaats in de begroting te vermelden. Door deze nieuwe systematiek gaan gemeenten op dezelfde wijze om met kostentoerekening, waardoor de vergelijking van kosten van producten en/of diensten volgens de wetgever ook zuiverder is. Om dit effect te versterken, is voor het eerst ook een uniforme definitie van overhead gegeven. De centrale presentatie heeft als neveneffect dat het zicht op de integrale kostprijs in de programma’s verloren gaat. Het opnemen van het totaalbedrag aan ondersteunende activiteiten zegt daarnaast weinig zonder de relatie met het primaire proces te leggen/kennen. In dat verband houden wij conform de Financiële verordening extracomptabel ook nog zicht op de integrale kostprijs, zodat daarop sturing kan plaatsvinden.

In 2021 bedraagt de totale overhead afgerond € 9.934.000. Dit is 17,5% van de totale begroting ad € 56.763.000 (totaal lasten).

De overhead bestaat uit:
                                                                  bedragen x € 1.000

Overhead

Deel

Bedrag

Bijdrage HLTsamen (overhead deel)

9.366

Huisvesting (gemeentehuis)

362

Overige overhead (zoals bijdrage VNG)

206

Totaal Overhead

9.934

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17