Begroting 2021

Programma 1 Vitaliteit

Onderwijs

Om te komen tot een inclusieve samenleving, willen we dat alle inwoners mee kunnen blijven doen. Op het gebied van onderwijs doen we dat door een 'leven lang leren' mogelijk te maken.
Voor de jongeren vragen we onderwijsinstellingen om leerlingen uit te rusten met digitale vaardigheden zodat zij een goede voorbereiding krijgen op de arbeidsmarkt. Ook is er aandacht voor het voorkomen van laaggeletterdheid en de afstand tot de gedigitaliseerde maatschappij en de problemen die dit mogelijk oplevert. (Mariska)

Met het onderwijskansenbeleid streven wij gelijke kansen voor ieder kind in het onderwijs na. Het is belangrijk dat elk kind zo goed mogelijk wordt voorbereid op het volwassen leven in de maatschappij. Dit begint al bij de jongste kinderen vanaf 2 jaar. Voor de kinderen in de leeftijdsgroep 2 tot 4 jaar voeren we een beleid op voorschoolse educatie (VE). Hierbij zorgen we voor een sterke samenwerking tussen kinderopvangorganisaties, scholen en jeugdgezondheidszorg.

Om te voorkomen dat leerlingen vastlopen in hun ontwikkeling, willen we dat we meer leerlingen op tijd op een passende onderwijsplek krijgen. Daarvoor is intensieve samenwerking tussen het onderwijs en door gemeente verstrekte jeugdhulp noodzakelijk. Het onderwijs ontvangt namelijk de middelen voor passend onderwijs en de gemeenten de middelen voor de jeugdhulp. Op basis van gezamenlijke afspraken tussen onderwijs en gemeenten geven we hier een goede vorm aan met pilots als startpunt (o.a. gefinancierd vanuit het Transformatiefonds Jeugdhulp). De Internationale Schakelklas (ISK) die sinds het schooljaar 2019-2020 in Lisse is gevestigd, heeft hierbij onze speciale aandacht. (Mariska)

Onderwijshuisvesting

Bij onze zorgplicht hoort dat wij voldoende en geschikte huisvesting bieden voor onderwijs en bewegingsonderwijs. Wij benutten kansen vanuit de brede school/Integraal Kind Centra gedachte. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid leiden ertoe dat de kosten voor onderwijshuisvesting naar verwachting gaan stijgen. Bij komende nieuwbouw- en/of renovatieprojecten besteden wij hier nadrukkelijk aandacht aan en zorgen wij ervoor dat de schoolgebouwen zijn voorbereid op de toekomst. De reserve onderwijshuisvesting zal hierop worden afgestemd.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Een leven lang leren stimuleren.

Adequate, toekomstbestendige en duurzame schoolgebouwen.

DOEL B
Onderwijs is optimaal in staat om leerlingen uit te rusten met digitale vaardigheden voor de aansluiting op de arbeidsmarkt.

DOEL C
Meer leerlingen tijdig (binnen 3 maanden) op een passende onderwijsplek met jeugdhulp waar passend en nodig, met de nadruk op normaliseren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Opstellen van een regionaal beleidsplan volwasseneneducatie met lokale uitvoering.

> Interventies uitvoeren voor het terugbrengen van (digitale) laaggeletterdheid, onder andere door Taalhuis en samenwerking met de Maregroep.

> Voorbereiden nieuwbouw/renovatie De Lisbloem.

> Vernieuwen Integraal HuisvestingsPlan (IHP).

ACTIVITEITEN DOEL B
> T.g.v. de Corona maatregelen heeft het onderwijs een indrukwekkende stap gemaakt t.a.v. digitaal onderwijs en het uitrusten van leerlingen met digitale vaardigheden. Er is in 2021 geen activiteit meer op nodig.

ACTIVITEITEN DOEL C
> In samenwerking met onderwijs en de jeugdhulppartners inzetten op de juiste zorg op het juiste moment en de juiste plek.

> Onderwijs blijven betrekken bij de inkoop jeugdhulp voor de periode 2021 en daarna.

> Uitvoeren ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda 2019-2023 (REA).

> Uitvoeren van het vastgestelde onderwijskansenbeleid.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Regionaal Bureau Leerplicht
Holland Rijnland
Maregroep

Schoolbesturen
Kinderopvangorganisaties
Ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen
Bibliotheek
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17