Begroting 2021

Programma 1 Vitaliteit

Gezondheid & Vitaliteit

Mensen die meer bewegen en sporten zijn niet alleen lichamelijk en mentaal fitter, ze hebben ook minder kans op depressie, hart- en vaatziekten en andere gezondheidsklachten. Meer sporten en bewegen verbetert de kwaliteit van het leven. We zetten in op preventie. Wanneer de balans op orde is, is er minder kans op gezondheids- en/of andere problemen en houden we onze zorg betaalbaar. Het verbeteren van de positieve gezondheid vraagt een integrale visie en aanpak en gaat daarom verder dan de focus binnen maatschappelijke ontwikkeling.

Kansen liggen in het verbinden van de openbare buitenruimte en ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot fysieke en mentale gezondheid en participatie. Bijvoorbeeld door een 'leven lang bewegen' waarbij mensen zo jong mogelijk beginnen en zo lang mogelijk (kunnen) blijven sporten en bewegen. De openbare buitenruimte is tegenwoordig een belangrijke beweegruimte. Meer dan de helft van de bevolking gebruikt de openbare ruimte, zoals de openbare weg, het park of bos voor beweging. Deze publieke buitenruimte is daarmee een belangrijke beweegvoorziening die ook in de nota Sporten, bewegen en spelen 2019-2022 een prominente rol in neemt.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Voorkomen is beter dan genezen.
Inwoners van Lisse worden gezonder en vitaler.

DOEL B
Meer inwoners kunnen een leven lang sporten en bewegen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
>In lijn met 6 pijlers van positieve gezondheid (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren) de samenwerking versterken tussen de eerste lijn gezondheidszorg, welzijn, sport en cultuur. Onder andere het gebruik van ‘Lekker in lijf’ en ‘welzijn op recept’ verder stimuleren.

> Uitvoeren Preventieakkoord voor gezonde leeftijdstijl. In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord vastgesteld en dit verplicht ons om eigen beleid te maken op het terrein van roken, alcohol en overgewicht. Dit draagt bij aan de ambitie van Lisse voor het bevorderen van gezonde leefstijl.
Op basis van overleg met de eerste lijn, Zorg & Zekerheid en Welzijn, stellen we beleid en een uitvoeringsnota voor 2020 - 2024 op. Dit beleid is onderdeel van de Maatschappelijke agenda.

> Actualiseren van alcohol- en drugsbeleid, in samenwerking met de partners in veiligheid en organisaties zoals GGD, Brijder en HALT.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Uitvoeren van de nieuwe nota ’Sporten, bewegen en spelen 2019-2022’. Aansluiten bij het Preventieakkoord en het Nationale Sportakkoord.

> Het Team Buurtsportcoaches Lisse geeft uitvoering aan de nota 'Sporten, bewegen en spelen 2019-2022 en brengen verschillende sport- en beweeginitiatieven met lokale samenwerkingspartners tot uitvoering.

>De JOGG (jongeren op gezond gewicht) regisseur geeft uitvoering aan het programma jongeren op gezond gewicht. Maakt onderdeel uit van de ambities en doelstellingen vanuit het Meerjarenprogramma 'Sporten, bewegen en spelen 2019-2022'.

> Aansluiten bij het opstellen van de omgevingsvisie voor sport, gezondheid en sociale duurzaamheid.

> Beweeg- en kindvriendelijke locaties realiseren om ongeorganiseerd spelen te stimuleren.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

RDOG Hollands Midden (GGD)

Speeltuinverenigingen
Uitvoeringsorganisaties maatschappelijk vastgoed
Sportaanbieders
Zorgaanbieders
Welzijnsorganisaties
Onderwijs

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17