Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Veiligheid

Veiligheidsbeleid

In 2019 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 (IVB) 'Samen voor een nog veiliger Lisse' vastgesteld. Het IVB Lisse is een strategisch veiligheidsplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad voor vier jaar. Op basis van het IVB wordt elk jaar een uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college, het veiligheidsjaarplan. Het jaarplan bevat (grotendeels) de prioriteiten en thema’s uit het IVB 2020-2023 die verder zijn geconcretiseerd in doelstellingen en streefwaarden. Intensieve samenwerking zowel intern als extern is de sleutel om de huidige en nieuwe vormen van onveiligheid tegen te gaan en de veiligheid voor de inwoners van Lisse te behouden en te verbeteren. Dit doen we binnen de integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het geldt ook voor nieuwe ontwikkelingen zoals mensenhandel en de relatie tussen ondermijning en zorg. Wanneer we de zorg en veiligheidsketen met elkaar verbinden, kunnen we deze problematiek effectief aanpakken en inzetten op preventie. De verdere ontwikkeling van het regionaal Zorg- en Veiligheidshuis sluit hierbij aan.

Aanpak van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is op het eerste gezicht niet zichtbaar, zoals: drugslaboratoria, hennepkwekerijen, mensenhandel, witwaspraktijken en vastgoedfraude. Ook in de gemeente Lisse is sprake van criminele, ondermijnende activiteiten en misstanden. Vanaf november 2018 werken we daarom intensief en integraal samen met partners als politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Met als doel georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. En om deze zoveel mogelijk te voorkomen.
In de jaren 2018-2021 staat de ontwikkeling en versterking van de lokale aanpak van ondermijning centraal. Belangrijke onderdelen van de aanpak zijn werken aan een weerbare samenleving en organisatie. Daarnaast zijn informatiegestuurd werken en preventie belangrijk. We zoomen hierbij specifiek in op vastgoed, malafide bedrijven, bedrijventerreinen en recreatieparken. De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van het zicht op ondermijning, de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het integraal aanpakken van casuïstiek. De samenwerkingsstructuren zijn ontwikkeld en de eerste resultaten van die versterking zijn zichtbaar geworden. In 2021 gaan we deze coalitie verder uitbreiden, zowel met specifieke sleutelfiguren, als met private partners en inwoners. Doel is te komen tot een weerbare samenleving!

Toezicht & handhaving

Met toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en wonen controleren we of gebouwd wordt conform de vergunning en de bouwvoorschriften. Panden en gronden moeten overeenkomstig de bestemming gebruikt worden. Hiermee gaan we verrommeling van het landschap tegen en stimuleren we ruimtelijke duurzaamheid. De kwaliteit van deze werkzaamheden is vastgelegd in de VTH-verordening (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).

Voor de periode 2019-2022 doen wij mee aan het project Handhaving Buitengebied (ISG). Om het bollengebied te behouden is extra inzet nodig voor handhaving in het buitengebied (regionaal afgesproken). Hiervoor zijn, in HLT-verband, tijdelijk een extra handhaver en juridische ondersteuning ingehuurd.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners.

DOEL B
Duurzame oplossingen door veiligheid en zorg combineren.

DOEL C
Doelgerichte en integrale actie op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

DOEL D
Veilig en legaal bouwen en voorkomen van strijdig gebruik.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
- Operationeel maken van het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 in het jaarlijks Veiligheidsjaarplan (2021). Prioriteiten zijn: ondermijning, cybercrime, jeugd en overlast/ maatschappelijke onrust.

- Ontwikkelen KVO Meer en Duin (Keurmerk Veilig Ondernemen) in samenwerking met de ondernemers.

- actualiseren van de Algemene Plaatselijke Verordening.

- Het coffeeshopbeleid herzien/actualiseren.

ACTIVITEITEN DOEL B
- Voorzetten pilot Zorg en veiligheid jeugd, d.m.v. een lokale zorg- en veiligheidstafel voor een periode van twee jaar. In 2021 wordt deze pilot geëvalueerd.

- Ontschotten op casusniveau (veiligheid, zorg, huisvesting, etc., problematiek integraal aanpakken)

- Vastgesteld werkproces voor de Wet verplichte GGZ.

ACTIVITEITEN DOEL C
- Voortzetten programma ondermijning onder andere d.m.v. een ondermijningstafel en:
1. Het (doorlopend) versterken van awareness en meldingsbereidheid van bestuurders, medewerkers en inwoners.
2. Datagedreven werken (door)ontwikkelen.
3. Uitvoeren integriteitsbeoordelingen door toepassen BIBOB-beleid.
4. Aanpak hennepteelt en drugshandel, door het sluiten van woningen of bedrijfspanden (art. 13B Opiumwet).
5. Integrale onderzoeken & acties, inzetten bestuurlijke maatregelen waar nodig.
6. Het vormgeven van maatschappelijke coalities: samenwerking met sleutelfiguren en private partijen, het bewust maken van specifieke doelgroepen.
7. Aanpak van mensenhandel (w.o. arbeidsuitbuiting), versterken integraliteit en toepassen barrièremodellen.
8. Inzetten op preventief beleid:
- we zijn zichtbaar aanwezig in 'vergeten' gebieden zoals buitengebied, bedrijventerreinen;
- project huisvesting arbeidsmigranten;
- Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebieden/bedrijventerreinen;
- toekomstbestendige en veilige bedrijventerreinen (onderzoek mogelijkheden preventieve aanpak, o.a. herinrichting, herontwikkeling).  

- Verder werken aan kwalitatieve huisvesting van Arbeidsmigranten met aandacht voor informatiepositie, controles veiligheid (in samenwerking met brandweer) en eventueel handhaving strijdig gebruik.

ACTIVITEITEN DOEL D
- Uitvoering Handhavingsbeleid 2019 – 2022 o.b.v. Handhavingsprogramma's (o.a. prioriteiten APV en BWT toezicht en handhaving).

- Voorbereiden veranderingen VTH-taken als gevolg van wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en invoering Omgevingswet (van kracht op 1 januari 2022).

- Uitvoering Project Handhaving Buitengebied 2019-2022
(ruimtelijke duurzaamheid). Intensief oppakken van toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud Bollengebied.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Veiligheidsregio Hollands Midden
Omgevingsdienst West Holland

Politie, GHOR, CJG/JGT, Veiligheidshuis Hollands Midden, Brijder, Halt
Welzijnskwartier, Reclassering, OM, RIEC, Belastingdienst, onderwijs, woningcorporatie, Jeugdbescherming West, ondernemers, Hoogheemraadschap

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17