Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Mobiliteit

Goede bereikbaarheid is essentieel voor een gemeente. De behoefte aan mobiliteit en daarmee het aantal verkeersbewegingen blijft groeien. Dit heeft effect op de leefomgeving, klimaat en veiligheid. Het is van belang om samenhangend beleid op te stellen. Dit doen wij door het mobiliteitsvraagstuk te integreren in de omgevingsvisie zodat een integrale afweging mogelijk wordt. In het op te stellen uitvoeringsprogramma nemen we maatregelen op waarmee we de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid verbeteren.
We betrekken hierbij alle vormen van mobiliteit: traditionele vervoersmiddelen zoals fiets, OV en auto maar ook nieuwe vormen zoals de deelauto en de elektrische fiets. We volgen de ontwikkelingen rond autonoom vervoer.
Om bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren is het van belang om voortdurend te beschikken over actuele data rond gebruik van infrastructuur en parkeercapaciteit. We willen het aantal verkeersslachtoffers terugbrengen onder meer via campagnes zoals ‘School op Seef’ en ‘Ik maak van de nul een punt’.

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid hebben we onze partners hard nodig, zowel voor het treffen van samenhangende maatregelen als voor een effectieve lobby voor investeringen in onze regio door onder andere provincies, vervoerbedrijven en het Rijk. Gelet op de terugtreding van de provincie Noord Holland uit de stuurgroep  Duinpolderweg zijn aanvullende inspanningen nodig om de provincie-overstijgende problematiek op het gebied van bereikbaarheid aan te pakken.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Betere auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid.

DOEL B
Blijvende aandacht voor verkeersveiligheid.

DOEL C
Duurzamere mobiliteit.

DOEL D
Betere ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
- Opstellen Mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma mobiliteit aansluitend op de systematiek van de Omgevingswet en op de inhoud van de Omgevingsvisie. Het project is gestart in 2020 vaststelling van het plan en uitvoeringsprogramma mobiliteit wordt in 2021 vastgesteld.

- Afronden en opvolgen onderzoek naar de verkeersveiligheid en inpasbaarheid van de HOV-route op de Sportlaan.

- Actief uitvoering geven aan de regionale strategie mobiliteit en de OV-visie voor doelgroepenvervoer, trein en OV over water.

ACTIVITEITEN DOEL B
- Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit  hebben we nadrukkelijk aandacht voor verkeersonveilige situaties en nemen we maatregelen op in het uitvoeringsprogramma om deze onveilige situaties op te lossen.

- Voortzetten van de lopende verkeerseducatie-acties met VVN, alle scholen en Holland Rijnland voor jongeren. We faciliteren bij de landelijke acties en stimuleren en faciliteren de verkeersbrigadiers bij lagere scholen. Regionaal en/of landelijk worden nieuwe educatieve – en/of voorlichtingscampagnes ontwikkeld.

ACTIVITEITEN DOEL C
- Versnellen van de plaatsingsprocedure voor laadpalen.

- Bij het opstellen van het mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma mobiliteit  hebben we nadrukkelijk aandacht voor vormen van duurzame mobiliteit.

- De ambities voor duurzame parkeervoorzieningen komen voort uit de Omgevingsvisie. In het mobiliteitsplan wordt hierop voortgeborduurd. De huidige CROW parkeernormen zullen na vaststelling van het uitvoeringsprogramma worden omgezet in een nieuwe parkeernota.

ACTIVITEITEN DOEL D
-Samen met provincie Zuid-Holland en de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zoeken we naar mogelijkheden om de provincie-overstijgende problematiek op het gebied van bereikbaarheid, in samenhang met andere bereikbaarheidsthema’s, de komende tijd aan te pakken. Daarbij zetten we in op het realiseren van de Zuidelijke Randweg en heropening van station Lisse.

- Het provinciale onderzoek naar de verbetering van de doorstroming op de N207/N208 is nog gaande. Wij dragen daaraan bij. In 2021 en verder wordt duidelijk wanneer de uitvoering zal plaatsvinden.

- Vervolg geven aan gevoerde gesprekken met verschillende partijen om de bereikbaarheid van de Keukenhof te verbeteren.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Regiogemeenten/ gemeente Haarlemmermeer
Burgers, bedrijfsleven en belanghebbenden
Provincies Noord- en Zuid-Holland
VVN/ Fietsersbond/ Politie
Vervoerregio Amsterdam
Openbaarvervoerbedrijven
Keukenhof

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17