Begroting 2021

Programma 3 Bedrijvigheid

Regionale economie

Onze ambitie is de regionale economische structuur versterken. De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek sluit hier naadloos op aan. Samenwerkende gemeenten hebben de Economic Board Duin- en Bollenstreek en de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek operationeel opgericht. Beide organisaties hebben een eigen uitvoeringsprogramma. Als (mede-) financier zijn we als gemeente wel kaderstellend. Een van die kaders is duurzaamheid/circulaire economie. De Board of de stichting bepaalt welke projecten ondersteuning krijgen. De gemeenten denken mee (via het bestuurlijk overleg Economie) en dragen met personele inzet bij aan de projecten.

De komende periode wordt verder onderzocht hoe de unieke ligging tussen de metropoolregio Amsterdam en Den Haag/Rotterdam beter kan worden benut.

De bloembollenteelt en -handel hebben onze regio gemaakt tot wat we zijn: de Bollenstreek. Wereldwijd beroemd en bekend door de bollenvelden en Keukenhof. Economie en toerisme binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met diverse inspanningen proberen we onze streek nog mooier en leefbaarder te maken. Ook onderzoeken we samen met de HLT-gemeenten de mogelijkheden en randvoorwaarden op het gebied van verblijfsrecreatie.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Een sterke regionale economische hoofdstructuur.

DOEL B
Een inventarisatie van hoe onze gemeente aan de kwantitatieve en kwalitatieve vraag rond de vormen van bedrijvigheid die we ambiëren, kan voldoen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Ondersteunen van de activiteiten van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

> Ondersteunen van de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek.

> Waar mogelijk lokale initiatieven aanhaken bij de regionale samenwerking om zo de effecten voor Lisse te maximaliseren (en andersom).

> Vaststellen van visie/beleid voor verblijfsrecreatie voor de HLT-gemeenten.

> Verkennen van strategische samenwerking met omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek). In de Duin- en Bollenstreek verkennen we of en hoe de verschillende kernen elkaar kunnen versterken, en maken hier waar mogelijk uitvoeringsafspraken over.

ACTIVITEITEN DOEL B
> In relatie met ontwikkelingen op het gebied van o.a. mobiliteit- en ontsluiting het vertalen van de bevindingen van de bedrijventerreinenanalyse naar onze gemeente, en komen tot een plan van aanpak waarin ook de opgaven voortkomend uit de klimaatstresstest en op het gebied van verduurzaming worden meegenomen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Economic Board Duin- en Bollenstreek
Omliggende gemeenten
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Holland
Metropoolregio Amsterdam

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17