Begroting 2021

Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale economie

Lisse is en blijft een groene woongemeente met een economisch vitaal en aantrekkelijk dorpshart waar de inwoners van Lisse en bezoekers uit de regio graag komen winkelen. We blijven hieraan werken in goede samenwerking met ondernemers, bewoners en eigenaren. We voeren de activiteiten en projecten van de uitvoeringsagenda Economie en Toerisme uit.

Om Lisse als kennis- en expertisecentrum van de bloembollensector te behouden en versterken, leggen we de verbinding tussen economie, Greenport en onderwijs.

De Keukenhof en Lisse zijn belangrijke strategische partners. Voor beiden geldt dat ze elkaar kunnen versterken. Daarbij geven we prioriteit aan de thema’s economie, duurzaamheid en mobiliteit. De samenwerking is begin 2019 vastgelegd in een convenant dat we jaarlijks verder uitwerken in concrete plannen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Een economisch vitaal dorpshart, als ontvangstplek voor de lokale en regionale consument, met een hoog shopping comfort en convenience karakter.

DOEL B
Een aantrekkelijk Lisse voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

DOEL C
Behoud van Lisse als centrum van de bloembollensector op het gebied van kennis, expertise én toerisme.

DOEL D
Integrale en afgewogen aanpak in het kader van huisvesting van arbeidsmigranten in samenspraak met relevante partijen ten behoeve van het lokale bedrijfsleven.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Prioriteit geven aan de verdere uitvoering van de detailhandelsvisie 2016-2020 Lisse.

> Op basis van de Omgevingsvisie een uitvoeringsprogramma voor het centrum opstellen.

> Stimuleren van de ontwikkeling van locaties benoemd in de detailhandelsvisie, en in beeld brengen hoe de gemeente deze ontwikkelingen kan bespoedigen.

> Verbinding zoeken met provinciale detailhandelsprogramma's waar dit bijdraagt aan de versterking van ons dorpshart.

> Samenwerken met Keukenhof, op basis van het convenant, op zo'n manier dat heel Lisse en waar mogelijk de Bollenstreek hier profijt van heeft.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Samenwerken met Stichting Lisse Marketing (SLM).

> Uitvoeren projecten uit de uitvoeringsagenda Economie en Toerisme.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Versterken van de Greenport via de rol als aandeelhouder in GOM, via deelname aan de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek en via projecten van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

> Eventuele plannen van museum De Zwarte Tulp rondom hun huisvesting waar mogelijk faciliteren.

ACTIVITEITEN DOEL D
> In kaart brengen van de totale omvang en aard en aansluitend daarop een integraal beleids- en actieplan opstellen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)
Holland Rijnland

Keukenhof
Stichting Lisse Marketing
Economic Board DBS
Stichting Greenport DBS
Provincie Zuid-Holland
Huisvesters arbeidsmigranten
Informatiepunten voor arbeidsmigranten (andere regio's)
Dorpshart Lisse
Alverha
Ondernemers(fonds)
Museum Zwarte Tulp

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17