Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Regionale samenwerking

Samenwerking vormt het uitgangspunt bij het opstellen van beleid en de uitvoering daarvan. Op een aantal beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld verkeer en vervoer, is een samenwerkingsverband als Holland Rijnland noodzakelijk om een gesprekspartner te kunnen zijn bij projecten van de provincie en het Rijk. Het verbeteren van deze positie en invloed is onze doelstelling voor de komende periode.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Verstevigen van de positie van Lisse als samenwerkingspartner binnen en buiten de regio.

DOEL B
Versterken belangenbehartiging en versterken van invloed van Lisse binnen Holland Rijnland op een aantal beleidsterreinen zoals bij verkeer en vervoer.

DOEL C
Benutten van onze    'scharnierfunctie' tussen de grote stedelijke gebieden.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Het onderhouden, uitbouwen van en investeren in een stevige (bestuurlijke) samenwerkingsrelatie met:

  • De regiogemeenten
  • Haarlemmermeer
  • Metropool regio's Amsterdam en Rotterdam Den Haag
  • Externe stakeholders onder wie Schiphol

> Innemen van strategische (bestuurlijke) posities voor het versterken van de invloed en positie van Lisse.

> Samen met de provincie en (regio)gemeenten verder ontwikkelen van het gebiedsgericht werken.

ACTIVITEITEN DOEL B
> In beeld brengen van de belangrijke overlegtafels voor Lisse.

> Opstellen lobby-agenda voor Lisse.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Het ambtelijk en bestuurlijk brede netwerk opbouwen en verder ontwikkelen om zo kansen en mogelijkheden van onze scharnierfunctie nader te onderzoeken.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Haarlemmermeer
Schiphol
Provincie Zuid-Holland
Metropoolregio Amsterdam
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17