Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Dienstverlening

We geloven in de kracht van de samenleving. We staan graag dicht bij onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, ook digitaal. Persoonlijk contact staat voorop en we benutten de mogelijkheden van digitale dienstverlening aan inwoners. We zijn toegankelijk (fysiek en digitaal) en denken mee met initiatieven en wensen uit de samenleving. Bovendien helpen we die te realiseren.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
We werken daadkrachtig en snel, en staan dichtbij onze inwoners en ondernemers. We streven naar zo mogelijk één relatie met de klant en geven via elk dienstverleningskanaal hetzelfde antwoord. Onze klanten ondervinden geen hinder van onze interne structuur. Wij leveren service op maat; in een keer goed.

DOEL B
We ondersteunen initiatieven van (groepen van) inwoners en/of ondernemers, vanuit een positieve grondhouding (Ja, mits...) en onderzoeken hoe we initiatieven mogelijk kunnen maken.

DOEL C
We willen de grenzen bereiken van een maximale digitalisering.

DOEL D
De klant waardeert de dienstverlening van de gemeente en er vindt gerichte sturing plaats aan de hand van data en slimme technologieën.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
We duiden en geven invulling aan de een-loket-gedachte en gaan verder met het werken met serviceformules. De thema's kanaalsynchronisatie, kanaaltransitie (meten en sturen) en kanaalinteractie (newsroom) uit het programma 'Regie op Kanalen' worden doorontwikkeld. De newsroom wordt in 2021 geëvalueerd.
We communiceren proactief en in begrijpelijke taal. We helpen onze klanten en versterken hierbij de een-loket-gedachte. We verleiden de klant naar het optimale dienstverleningskanaal.

ACTIVITEITEN DOEL B
We zetten contactfunctionarissen in voor wijken, verenigingen en ondernemers en bij overheids- en buurtparticipatie (ontwerpformule en ontwikkelformule).

ACTIVITEITEN DOEL C
We gaan zo veel mogelijk producten en diensten digitaliseren en automatiseren, waarbij klanten die niet mee kunnen in de digitale wereld op maatwerk kunnen rekenen.

ACTIVITEITEN DOEL D
We meten de klanttevredenheid en de prestatie van onze dienstverlening. We relateren de scores aan onze servicenormen. Mede aan de hand van deze uitkomsten sturen we bij en verbeteren wij onze dienstverlening.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17