Begroting 2021

Programma 1 Vitaliteit

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Onderstaande beleidsindicatoren komen uit de landelijk verplichte uniforme basisset van beleidsindicatoren voor de begroting en jaarrekening (Besluit Begroting en Verantwoording). Daarnaast wordt de Monitor Sociaal Domein doorontwikkeld.  Hierin wordt de voortgang op enkele beleidsdoelen  gemonitord. Op termijn wordt gekeken of en hoe dit een plek kan krijgen in de P&C-documenten.

Naam indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Nederland

Bron

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

180,6

157,9

******

381,7

CBS

Lopende re-integratie-voorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

141,6

70,8

******

207

CBS

Cliënten met een maatwerk-arrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

550

610

******

670

CBS

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

3%

nb

******

7%

CBS

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

1%

nb

******

2%

CBS

Jongeren met jeugdhulp**

% van alle jongeren tot 18 jaar

13%

14%

******

12,2%

CBS

Jongeren met jeugdbescherming***

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,8%

0,9%

******

1,2%

CBS

Jongeren met jeugdreclassering****

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

nb

0,3%

******

0,4%

CBS

Jongeren met een delict voor de rechter*****

% 12 t/m 21 jarigen

*

*

*

2017: 1%

CBS

*:  Realisatiecijfers zijn sinds 2017 niet meer beschikbaar gesteld.

**: Streven is door de inzet van preventie, normalisering, vroegsignalering en het organiseren van passende zorg het percentage jongeren met jeugdhulp terug te dringen. Vooral de huisarts verwijst veel door naar jeugdhulp, met name naar ggz. De praktijkondersteuner huisarts (poh ggz) is een belangrijk middel om deze doorverwijzingen te verminderen. In 2019 waren er 139 verwijzingen van de huisarts naar de GGZ. De huisarts was in de tweede helft van 2019 verantwoordelijk voor 42% van het totaal aantal verwijzingen naar jeugdhulp.

***: Jeugdbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is de voorliggende zorg en hulp en de nazorg aan gezinnen te optimaliseren, waardoor het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen afneemt.

****: Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen, die in aanraking komen met de politie, waardoor het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel afneemt.

*****: Met de integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen streven we ernaar het aantal jongeren, dat na een delict voor de rechter komt, te verminderen.

******: Gegevens van 2018, 2019 en/ of 2020 zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
Ook de gevolgen van corona zijn op dit moment niet in schatten.

Naam indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Nederland

Bron

Absoluut verzuim

Aantal leerplichtigen per 1.000 dat niet staat ingeschreven op een school.

1,4

nb

*

2018:1,98%

DUO

Relatief verzuim

Aantal leerplichtigen per 1.000 dat ongeoorloofd afwezig is.

14

nb

*

2018: 23

DUO

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2,0%

nb

*

2018: 1,9%

DUO

*: Onze ambitie is in samenwerking met onderwijs, integrale toegang en jeugdhulp leerlingen optimaal te begeleiden en daarmee het aantal vsv’ers verder terug te dringen

NB: Gegevens van 2019 zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
Ook de gevolgen van corona zijn op dit moment niet in schatten.

Naam indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Nederland

Bron

Niet-sporters

Percentage niet-sporters van het totaal aantal inwoners.

*

*

2016: 48,7%

Gezondheids-
enquête (CBS, RIVM)

* Onderzoek wordt 1 keer per 4 jaar uitgevoerd. Een nieuwe meting wordt in 2020 verwacht.

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17