Begroting 2021

Programma 1 Vitaliteit

Kaderstellende stukken

Kaderstellende stukken

 • Kadernota WMO Bollen 5 2015-2018
 • Transformatieagenda WMO en haar omgeving (2017-2018)
 • Uitvoeringsplan "Omzien naar elkaar" 2018-2020 (Dieke)
 • Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Hart voor de Jeugd
 • Programma Voortijdig schoolverlaten Holland Rijnland 2017-2020
 • Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp Duin en Bollenstreek 2018-2020
 • Fantastische lijnen onderwijs en arbeidsmarkt (dagbesteding) Holland Rijnland 2017-2020
 • Ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda D&B 2018-2020
 • Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019
 • Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2019
 • Meerjarenprogramma 'Sporten, bewegen en spelen 2019-2022'
 • Doelenboom mantelzorg
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
 • Verordening Jeugdhulp 2015
 • Verordeningen Participatiewet
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2018
 • Subsidieregeling en Beleidsregels maatschappelijke activiteiten 2018
 • Verordening Leerlingenvervoer
 • Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
 • Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (MareGroep)
 • Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (GGD)
 • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
 • Onderwijskansenbeleid 2020-2023
Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17