Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Beleids- en prestatie-indicatoren

Beleids- en prestatie-indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Nederland

Bron

Gemiddelde WOZ-waarde

Per duizend euro

€ 258

€ 278

€ 220

€ 220

€ 248

CBS

Nieuwgebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

15,22

11,5

7,9

7,9

9,2

Basis registratie adressen en gebouwen

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%)

78%

79%

78%

78%

69,8%

CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Gemiddeld totaalbedrag in euro's

€ 688

€ 693

€ 757

€ 757

€ 669

COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Gemiddeld totaalbedrag in euro's

€ 764

€ 771

€ 841

€ 841

€ 739

COELO

Indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Nederland

Bron

Omvang huishoudelijk restafval

Hoeveelheid restafval per inwoner in kilo’s

46

nb

46

46

2018: 172

CBS

Hernieuwbare elektriciteit*

% elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

4,5

nb

3,4%

3,4%

2018: 18,5%

RWS

* Percentages hernieuwbaar opgewekte elektriciteit in de gemeente ten opzichte van het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente door optelling van alle bronnen. De verwachting is een verdere toename van het aandeel hernieuwbare elektriciteit binnen de gemeente.

nb: Gegevens kunt u vinden op https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Nederland

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren
(12 - 17 jaar)

95

116

240

240

132

Bureau Halt

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

1,8

nb

1

1

2018: 2,2

CBS

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2,6

nb

2,8

2,8

2018: 4,9

CBS

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

1,3

nb

1,5

1,5

2018: 2,5

CBS

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

4,4

nb

3

3

2018: 5,8

CBS

nb: Gegevens kunt u vinden op https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Prestatie-indicatoren

Indicator

Eenheid

Realisatie 2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Bron

RIEC-casussen

Aantal casussen

*

10

10

**

Overlast door personen

Aantal meldingen

*

90

90

**

Meldingen huiselijk geweld

Aantal meldingen

*

20

20

**

Toepassing huisverbod

Aantal toepassingen

5

4

4

**

Sluiting panden Opiumwet

Aantal sluitingen

1

2

2

**

Bibob-formulieren

Aantal formulieren

*

6

6

**

* Nog niet bekend. Betreft een nieuw, niet wettelijk verplichte indicator.
** Eigen gegevens.

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17