Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Kaderstellende stukken

Kaderstellende stukken

 • Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016
 • Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek, Provincies Noord- en Zuid-Holland, 2006
 • Omgevingsagenda Holland Rijnland en Ruimtelijk Afwegingskader Holland Rijnland (i.o.)
 • Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland
 • Actieplan Duurzaam veilig 2014-2018
 • Woonprogramma Lisse 2020-2024
 • Prestatieafspraken Lisse 2017-2020
 • Herziening accommodatiebeleid 2016
 • Richtinggevend plan Duurzaamheid Lisse 2040
 • Verordening Erfgoedcommissie Lisse 2019
 • Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017
 • Omgevingsvisie, -programma en -verordening provincie Zuid-Holland
 • Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen
 • Beleidsregel voor elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte
 • Algemene Plaatselijke Verordening Lisse
 • Integraal Veiligheidsbeleid Lisse 2020-2023 'Samen voor een nog veiliger Lisse'
 • Integraal Handhavingsbeleid 2019-2022
 • Veiligheidsjaarplan 2020
 • Wet veiligheidsregio’s
 • Regionaal Beleidsplan
 • Regionaal Crisisplan
 • Groenprogramma Holland Rijnland, gebiedsprogramma 2016-2020
 • De Groenatlas
 • Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025
 • Nota grondbeleid Lisse 2016-2020
 • Integraal Afvalwaterketenplan 2017-2021
 • Bomenbeleidsplan 2014-2030
 • Visie 'Recreëren tussen het Erfgoed' 2018
 • Convenant Aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw 2018
 • Landelijk Klimaatakkoord 2019
 • Wet Voortgang Energietransitie
 • Methode Duurzame Gebiedsontwikkeling 2019
 • Startnotitie van Energieakkoord naar RES
 • Afvalstoffenverordening
 • Wet milieubeheer
 • Afvalstoffenbeleidsplan Huishoudelijk afval 2016-2020
 • Verordening Duurzaamheidslening Lisse
 • Concept Regionale Energiestrategie Holland Rijnland
 • Plan van aanpak Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte
 • Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016
 • Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
 • Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)
Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17