Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Maatschappelijk vastgoed

Het doel is het optimaal inzetten van de gemeentelijke vastgoedportefeuille voor het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het mede om de inzet van accommodaties van maatschappelijke organisaties en verenigingen. We streven naar een goede balans in de samenstelling van de vastgoedportefeuille in omvang, samenstelling en spreiding om goed aan te kunnen sluiten op de maatschappelijke vraag en ruimtelijke ontwikkelingen.

Het maatschappelijk vastgoed legt beslag op de ruimte en ruimtelijke ontwikkeling van bepaalde locaties. Tegelijkertijd behoort verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed - bestaande en nieuwe vastgoedobjecten - tot onze opgaven. Door de maatschappelijke, ruimtelijke en duurzame opgaven met elkaar te verbinden en te bundelen, maken we per vastgoedobject een weloverwogen en integrale afweging. De kaders die zijn vastgesteld bij de herziening van het accommodatiebeleid (2016), het grondbeleid en onze duurzaamheidsambitie vormen hierbij de basis.

We moeten structureel bezuinigen op het accommodatiebeleid. Tegelijkertijd wil de gemeente investeren in haar inwoners en hun leef- en werkomgeving door een goed voorzieningenniveau in stand te houden. Het is een uitdaging om in dit spanningsveld een goede balans te vinden.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Het efficiënt en effectief inzetten van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en de accommodaties van derden.

DOEL B
Herontwikkeling van vrijkomend maatschappelijk vastgoed.

DOEL C
Verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.

DOEL D
Realisatie van de nieuwbouw van de Ter Specke-hal en accommodatie FC Lisse en herinrichting van het parkeerterrein van sportpark Ter Specke.

Realisatie vernieuwbouw gymzaal Frans Halsstraat.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Terugdringen van m2 aan accommodaties en/of afstoten van accommodaties en die voorleggen ter besluitvorming. Waarbij rekening gehouden wordt met de huisvestingsvraag van de verschillende maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.  

> Uitvoering geven aan opdracht om het pand (De Greef) locatie Ruishornlaan 21en het pand op de locatie Bondstraat 13 her te ontwikkelen/af te stoten.

> Faciliteren en stimuleren van het bij elkaar brengen/clusteren van functies en activiteiten.

> Investeren in de samenwerking tussen instellingen/organisaties en verenigingen om elkaar te versterken in efficiënt gebruik van locaties en voorzieningen.

> Vernieuwen beheer- en exploitatieovereenkomsten gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Locaties van vrijkomend vastgoed herbestemmen en herontwikkelen.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Onderzoeken en prioriteren verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed; o.a. gemeentehuis, sportaccommodaties en sociaal culturele accommodaties. Op basis van de uitkomstenvervolgstappen en acties voorleggen ter besluitvorming.  

ACTIVITEITEN DOEL D
> Uitvoering geven aan de nieuwbouw van de Ter Specke hal in samenspraak en afstemming met voetbalvereniging FC Lisse.

> Uitvoering geven aan herinrichting parkeerterrein Ter Specke rekening houdend met kader Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO).

> Uitvoering geven aan vernieuwbouw gymzaal Frans Halsstraat.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Huurders / gebruikers
Verenigingen
Woningbouwcorporatie
Sportfondsen Lisse
BESCAL
FC Lisse
Omwonenden
Particuliere initiatiefnemers
Welzijnskwartier

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17