Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Participatie

Achtergrond
De gemeente wil verbonden zijn met haar inwoners, bedrijven en instellingen (hierna: aangeduid met samenleving). We willen meer betrokkenheid van alle doelgroepen en in het bijzonder van jongeren. De gemeente is de brug - heen en terug - tussen de centrale overheid en de lokale samenleving. Het meedoen van de samenleving en het gezamenlijk delen van verantwoordelijkheden zijn ontwikkelingen waarop de gemeente, in een samenspel met raad en college, wil aansluiten. Niet in de laatste plaats vanwege de komst van de Omgevingswet waarin initiatieven vanuit de samenleving een cruciale rol spelen. Daarom bieden we mogelijkheden en steun bij het uitvoeren van ideeën en initiatieven. We vragen hierbij om verantwoordelijkheid van de betrokken partijen.

Dit betekent dat de gemeente:

  • (Pro)actief afstemming zoekt en ondersteunt wanneer ideeën en initiatieven uit de samenleving zich aandienen;
  • In samenspraak beleid ontwikkelt en uitvoert;
  • Belanghebbenden daadwerkelijk een rol geeft in het uitwerken van gemeentelijke plannen en voornemens.

Onder invloed van de coronacrisis, waardoor fysieke bijeenkomsten veel minder kunnen plaatsvinden, werken we aan het ontwikkelen en versnellen van digitale mogelijkheden om het gesprek aan te gaan met inwoners.

Niet iedere kwestie of project kent eenzelfde werkwijze. Het is van belang steeds een vorm te kiezen die past bij het specifieke vraagstuk. We maken daarbij een onderscheid in de verschillende vormen van participatie: samen denken, samen leren, samen besluiten en/of samen doen.

Via de raadswerkgroep Participatie loopt een aantal initiatieven. We leggen nadrukkelijk verbinding tussen de activiteiten van deze werkgroep en de professionaliseringsslag binnen de organisatie op het gebied van participatie.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
De raad positioneren.

DOEL B
Versterken van de bijdrage van inwoners (jongeren) aan vraagstukken in de Lissese samenleving.

DOEL C
(Pro-) actief ondersteunen van initiatieven van bewoners.

DOEL D
De organisatie is toegerust om te werken met (ideeën en wensen van) inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN
DOEL A
> Afstemmen van rollen en verantwoordelijkheden in het kader van (overheids-)participatie en hierbij specifiek aandacht schenken aan verwachtingsmanagement.
> Verder in gesprek met de raad voor het samenstellen van uitgangspunten, rol en rolvastheid

ACTIVITEITEN DOEL B
> Communicatie op maat verzorgen bij het opzetten en uitvoeren van projecten en thema's (inzet sociale media, directe benadering via scholen, inzet 'Denktank Jeugd' etc.)
> We leveren een kader op voor online participatie, een werkwijze en middelen/platform

ACTIVITEITEN DOEL C
> We geven duiding en invulling aan overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven inwoners).

> Gezamenlijk afstemmen van de verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van initiatieven en ideeën.

ACTIVITEITEN DOEL D
> We beschrijven de verschillende rollen die de betrokkenen in het proces van zowel burger als overheidsparticipatie in kunnen nemen.

> We stellen een visie inclusief toolbox op voor medewerkers en bestuurders voor burger- en overheidsparticipatie.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17