Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Verbonden partijen

Klik hier voor de paragraaf Verbonden partijen.

Aan de hand van het beleidskader dat in de nota Verbonden partijen is vastgelegd, richt de gemeenteraad de governance in op verbonden partijen. Zo krijgt de gemeenteraad meer grip op die verbonden partijen.
De nadere invulling en uitwerking van het Governance regime verbonden partijen heeft plaatsgevonden in samenwerking met de raad (expertteams).

2019 draaide voor de werkorganisatie HLTsamen om het verbeteren van de kwaliteit van de werkorganisatie. 2020 wordt het vierde jaar waarin het verbeteren van de strategische positie centraal staat. Ook worden de aanbevelingen van de tussenevaluatie van HLTsamen uitgevoerd.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Een goede regie voeren op de verbonden partijen waarbij de standpunten van Lisse (tijdig) helder naar voren komen.

DOEL B
Meer grip op de verbonden partijen om samen uiteindelijk een betere kwaliteit te bereiken.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Het onderhouden van en investeren in ons bestuurlijk netwerk waarbij van Holland Rijnland als 'basis' (in ieder geval voor Verkeer en vervoer) gebruik wordt gemaakt.

> Om (lokale en regionale) doelen te realiseren benoemen we thema's waarvoor we gericht lobbyen.

ACTIVITEITEN DOEL B
> De  nota Verbonden partijen en het beleidskader Governance regime Verbonden partijen 2018 gezamenlijk met de raad, de expertteams en griffie verder uitwerken waardoor de bestuurlijke inbreng verstevigt.

> De gemeenteraad heeft -gelet op het belang en de impact – vier verbonden partijen gekozen waarop het governance regime goed wordt door de inzet van de expertteams:

  • ISD
  • KDB (Maregroep) en
  • HLTsamen

> De zienswijzeprocedure op de ontwerpbegrotingen zorgvuldig en kritisch voorbereiden.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen *

Overige samenwerkingspartners

Werkorganisatie HLTsamen
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Samenwerking Belastingen Bollenstreek
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)
Alliander N.V.
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

* De overige verbonden partijen zijn opgenomen bij het van toepassing zijnde programma.

Verbonden partijen
Voor informatie over verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17