Begroting 2021

Programma 1 Vitaliteit

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

2.645

2.428

2.656

2.312

2.362

2.362

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

707

826

738

735

735

735

Openbaar basisonderwijs

160

141

141

141

141

141

Totaal Onderwijs

3.511

3.395

3.536

3.188

3.238

3.238

Thema Sociaal domein

Inkomensregelingen

4.389

6.336

4.273

4.240

4.240

4.240

Wijkteams

1.049

1.373

1.227

1.210

1.210

1.210

Samenkracht en burgerparticipatie

1.392

2.374

1.616

1.670

1.677

1.677

Arbeidsparticipatie

193

218

252

257

264

264

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

875

1.018

1.412

1.412

1.412

1.412

Geëscaleerde zorg 18-

338

401

547

547

547

547

Maatwerkdienstverlening 18-

3.355

3.767

3.579

3.579

3.579

3.579

Begeleide participatie

1.767

1.693

1.663

1.590

1.550

1.550

Maatwerkdienstverlening 18+

4.196

4.587

4.295

4.295

4.295

4.295

Totaal Sociaal domein

17.554

21.766

18.865

18.801

18.775

18.775

Thema Gezondheid & Vitaliteit

Sportaccommodaties

2.079

2.181

2.508

2.571

2.550

2.548

Sportbeleid en activering

998

1.065

1.062

1.062

1.034

1.034

Volksgezondheid

1.045

1.264

1.303

1.303

1.303

1.303

Totaal Gezondheid & Vitaliteit

4.122

4.509

4.872

4.935

4.886

4.884

Totaal lasten

25.187

29.670

27.273

26.924

26.899

26.897

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Gezondheid & Vitaliteit

Sportaccommodaties

440

484

396

397

398

398

Sportbeleid en activering

7

0

0

0

0

Volksgezondheid

22

0

0

0

0

Totaal Gezondheid & Vitaliteit

469

484

396

397

398

398

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

477

319

320

322

324

324

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

191

140

108

108

108

108

Totaal Onderwijs

668

459

428

430

432

432

Thema Sociaal domein

Inkomensregelingen

3.709

5.504

3.703

3.670

3.670

3.670

Samenkracht en burgerparticipatie

24

10

0

0

0

Maatwerkdienstverlening 18-

23

0

0

0

0

Begeleide participatie

0

0

-72

-105

-67

-42

Totaal Sociaal domein

3.756

5.514

3.631

3.565

3.603

3.628

Totaal baten

4.893

6.457

4.455

4.392

4.433

4.458

Saldo van baten en lasten

-20.295

-23.213

-22.817

-22.531

-22.465

-22.438

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

2.099

1.912

2.000

2.108

2.221

2221

Onttrekkingen reserves

-4.235

-4.145

-4.141

-3.771

-3.809

-3809

Totaal reserves

-2.136

-2.233

-2.141

-1.663

-1.588

-1588

Saldo na bestemming

-18.159

-20.980

-20.676

-20.868

-20.877

-20.850

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17