Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Programma 1 Vitaliteit

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Gezondheid & Vitaliteit

Sportaccommodaties

-2.181

-2.508

-328

Sportbeleid en activering

-1.065

-1.062

3

Volksgezondheid

-1.264

-1.303

-39

Totaal Gezondheid & Vitaliteit

-4.509

-4.872

-363

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

-2.428

-2.656

-228

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-826

-738

88

Openbaar basisonderwijs

-141

-141

0

Totaal Onderwijs

-3.395

-3.536

-140

Thema Sociaal domein

Inkomensregelingen

-6.336

-4.273

2.064

Wijkteams

-1.373

-1.227

146

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.374

-1.616

757

Arbeidsparticipatie

-218

-252

-35

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.018

-1.412

-395

Geëscaleerde zorg 18-

-401

-547

-146

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.767

-3.579

188

Begeleide participatie

-1.693

-1.663

30

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.587

-4.295

291

Totaal Sociaal domein

-21.766

-18.865

2.901

Totaal lasten

-29.670

-27.273

2.397

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Gezondheid & Vitaliteit

Sportaccommodaties

484

396

-88

Totaal Gezondheid & Vitaliteit

484

396

-88

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

319

320

1

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

140

108

-32

Totaal Onderwijs

459

428

-31

Thema Sociaal domein

Inkomensregelingen

5.504

3.703

-1.801

Samenkracht en burgerparticipatie

10

0

-10

Begeleide participatie

0

-72

-72

Totaal Sociaal domein

5.514

3.631

-1.883

Totaal baten

6.457

4.455

-2.002

Saldo voor resultaatbestemming

-23.213

-22.817

395

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Toevoegingen reserves

1.912

2.000

-88

Onttrekkingen reserves

-4.145

-4.141

-4

Totaal reserves

-2.233

-2.141

-92

Saldo na resultaatbestemming

-20.980

-20.676

303

Thema/Taakveld 

 Voordeel  

 Nadeel 

Toelichting

 Bedrag 

Lasten

Thema  Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

                88

Lagere uitgaven 2021 Onderwijsachterstandenbeleid

                  30

In 2020 budget voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

                      20

Lager budget 2021 leerlingenvervoer

                       20

Overige

                       18

subtotaal

                      88

Openbaar basisonderwijs

                    -

subtotaal

                           -

Onderwijshuisvesting

            -228

In 2021 budget voor :

Sloop Lisbloemschool

                   -150

Afboeken boekwaarden Lisbloemschool

                   -189

Vrijvallende kapitaallasten door sloop

                      34

Lagere kapitaallasten

                 101

Overige

                     -24

subtotaal

                   -228

Totaal thema

            -140

Totaal thema

                   -140

Thema Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

               -35

 Stijging reintegratiekosten SPW (compensatie via gemeentefonds) 

                     -35

subtotaal

                     -35

Wijkteams

              146

 In 2020 incidenteel budget lokaal loket  

                       52

 In 2020 incidenteel budget pilot preventie jeugd en uitvoeringsplan tegen huiselijk geweld 

                       40

 In 2020 incidenteel budget tbv ontschotting 

                       25

 Overige 

                       29

subtotaal

                  146

Geëscaleerde zorg 18-

                    -

            -146

Dit nadeel moet in samenhang gezien worden met taakveld maatwerkdienstverlening 18+

                   -146

subtotaal

                  -146

Begeleide participatie

                 30

 Lagere bijdrage GR KDB 

                       30

subtotaal

                     30

Inkomensregelingen

         2.064

 Doorbetaling TOZO in 2020 

                1.833

 Lagere bijdrage HLT samen 

                       96

 In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor project Meedoen 

                   131

 Overige 

                         4

subtotaal

                2.064

Maatwerkdienstverlening 18-

              188

Dit voordeel moet in samenhang gezien worden met taakveld maatwerkdienstverlening 18+

                    188

subtotaal

                   188

Maatwerkdienstverlening 18+/maatwerkvoorziening (WMO)

            -104

 Begroting ISD WMO 

-104

subtotaal

                   -104

Samenkracht en burgerparticipatie

              757

 In 2020 incidenteel budget Maatschappelijke zorg 

                      86

 In 2020 incidenteel budget tbv noodfonds corona maatschappelijke instellingen 

                    400

 In 2020 incidenteel budget vernieuwingsprogramma WMO 

                    296

 Overige 

                     -25

subtotaal

                   757

Totaal thema

          2.900

Totaal thema

                 2.900

Thema Sport en gezondheid

Sportaccommodaties

          -328

Hogere afschrijvingslasten

                   -328

subtotaal

                  -328

Sportbeleid en activering

                   3

Overige

                         3

subtotaal

                          3

Volksgezondheid

               -39

Hogere bijdrage RDOG

                     -39

subtotaal

                    -39

Totaal thema

            -364

Totaal thema

                   -364

Totaal lasten

          2.396

                2.396

Baten

Thema Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 

               -32

Lagere Rijksbijdrage OAB

                     -32

subtotaal

                    -32

Onderwijshuisvesting

                  1

Overige

                         1

subtotaal

                          1

Totaal thema

               -31

Totaal thema

                     -31

Thema Sociaal domein

Inkomensregelingen

         -1.801

Rijksbijdrage TOZO in 2020

               -1.834

Overige

                       33

subtotaal

              -1.801

Samenkracht en burgerparticipatie

               -10

Overige

                     -10

subtotaal

                   -10

Begeleide participatie

               -72

Taakmutatie Algemene uitkering participatie budget

                     -72

subtotaal

                    -72

Totaal thema

        -1.883

Totaal thema

               -1.883

Thema Sport & Gezondheid

Sportaccommodaties

               -88

In 2020 extra inkomsten doorbelasting energiekosten

                     -64

Overige

                     -24

subtotaal

                     -88

Totaal thema

               -88

Totaal thema

                     -88

Totaal baten

        -2.002

               -2.002

Reserves

Toevoegingen reserves

               -88

 Overige 

                    -88

 Totaal toevoegingen 

                     -88

Onttrekkingen reserves

                 -5

overige

                     -5

Totaal onttrekkingen

                        -5

         -

      -93

                     -93

Eindtotaal

             301

                   301

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17