Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Wonen

De woningmarkt staat onder grote druk. Veel inwoners zoeken momenteel een passende woning. Tegelijkertijd is het aanbod van woningen en de ruimte voor nieuwbouw beperkt. De komende periode wordt gewerkt aan de realisatie van nieuwe woningen, transformatie, verduurzaming, doorstroming en diversiteit in het woningaanbod.

In het meerjarig woonprogramma, vastgesteld in 2020, hebben we de nieuwe koers uitgezet en gaat extra aandacht uit naar senioren, starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten. Het woningmarktonderzoek laat zien dat een sterke stijging van huishoudens wordt verwacht tot 2030. In de koopsector is deze behoefte het grootst en in de sociale huursector is de vraag naar (senioren)appartementen het grootst. Deze nieuwe koers op het gebied van wonen hangt onlosmakelijk samen met het sociaal domein en de ruimtelijk ordening. Binnen de kaders van het nieuwe woonprogramma trekken we samen op met partners (zoals ontwikkelaars, woningcorporatie Stek) en inwoners. De focus voor de komende periode ligt op versnelling van de woningbouwproductie, actualisatie van het (woon-)instrumentarium en uitvoering geven aan het woonprogramma. De gemeente ziet voor zichzelf een regisserende rol: betrokken partners met elkaar verbinden en hen inspireren, bijvoorbeeld in de opgave wonen met zorg.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief)

DOEL B
Actueel woonbeleid gedragen door betrokken partners.

DOEL C
Een meer passend woningaanbod voor alle doelgroepen.

DOEL D
Stimuleren van een innovatieve en duurzame woningmarkt in Lisse.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Jaarlijks - Uitvoeren en monitoren van het meerjarig woningbouwprogramma Lisse, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

> Jaarlijks - Regionaal afstemmen van de programmering en fasering van de woningbouw, zodat in de regio het gewenste woningbouwprogramma wordt gerealiseerd.

> Jaarlijks - Monitoren van demografische ontwikkelingen en overige ontwikkelingen op de woningmarkt. Waar nodig kan er bijgestuurd worden.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Jaarlijks - Uitvoering geven aan het woonprogramma 2020-2024 'Evenwicht op de woningmarkt' zoals het instellen van een doelgroepenverordening en het instellen van een vereveningsfonds.

> Jaarlijks - Sluiten, uitvoeren en monitoren prestatieafspraken met Stek en Huurdersbelangen-vereniging Bollenstreek. Zodat er afspraken zijn over betaalbaarheid, voldoende woningen voor diverse doelgroepen, duurzame woningen, wonen met zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

 > Jaarlijks - Uitvoeren Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 (RWA) en in 2021 opvolging geven aan de aanbevelingen uit de evaluatie 2020.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Jaarlijks - Inzetten op divers aanbod van betaalbare woningen voor senioren en starters/jongeren, zodat er een passend woningaanbod ontstaat.

> 2021 - Opstellen nieuwe regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland zodat er een transparant verdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige sociale woningmarkt.

> 2021-2022 - Inzicht krijgen in de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten en het faciliteren van de daaruit voortvloeiende woonopgave.

> Jaarlijks - Bevorderen van initiatieven en faciliteren van de woonopgave als gevolg van transitie en transformatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Zo anticiperen we op de toekomstige woonvraag.

> Jaarlijks - Verstrekken van startersleningen, zodat starters hun eerste stap op de koopmarkt kunnen zetten.

ACTIVITEITEN DOEL D
> Jaarlijks - Onderzoeken innovatieve woonconcepten voor tijdelijke en/of flexibele huisvesting, zodat voor verschillende doelgroepen waaronder spoedzoekers passende huisvesting beschikbaar komt.

> 2021 - Uitvoering geven aan initiatiefvoorstellen van de raad over innovatieve woonconcepten.

> Jaarlijks - Inzetten op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en het realiseren van duurzame nieuwbouw zodat de woonvoorraad toekomstbestendig wordt.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Woningcorporatie Stek
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek
Zorgaanbieders

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17