Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Implementatie Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen. De wet gaat uit van meer decentraal, waardoor ruimte ontstaat voor lokale afwegingen. Voor ons betekent de wet een integrale afweging en open houding ten opzichte van initiatiefnemers en participatie. We zullen hiervoor duidelijke kaders opstellen en pilots organiseren die ons voorbereiden op de nieuwe wet en de nieuwe manier van werken.

De ontwikkelingen onder het programma Implementatie Omgevingswet dienen om aan de minimale wettelijke vereisten te kunnen voldoen die voortvloeien uit de Omgevingswet (zoals het versnelde traject vergunningverlening vanaf 1 januari 2022).

Het Programma Implementatie Omgevingswet staat niet op zichzelf. Het heeft een integraal karakter en draagt bij aan de implementatie van het dienstverleningsconcept, participatie en digitalisering. Voor 2021 is geld begroot voor de invoering en beheer van het nieuwe digitale stelsel Omgevingswet. In de loop van 2021 zal meer zicht ontstaan op de overige benodigde projecten om de invoering van de Omgevingswet in overeenstemming met de ambities te borgen in de organisatie en de daarmee samenhangende kosten. Dit betreft zowel de incidentele als de structurele kosten die we in beeld brengen aan de hand van het financiële dialoogmodel van de VNG. Hiervoor doen wij bij het opstellen van de kadernota 2022 een voorstel.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we samen met alle relevante partijen aan een veiligere en gezondere leefomgeving, waarbij innovatie, participatie en creativiteit voorop staan.

DOEL B
Optimale dienstverlening. Daar waar nodige een traject van cultuurverandering bij bestuurders en ambtenaren.

DOEL C
Digitale ontsluiting van gegevens en infrastructuur, die aansluit op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) passend bij de invoering van de Omgevingswet.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Opstellen, monitoren, evalueren en/of actualiseren van een omgevingsvisie en bijbehorende uitvoeringsprogramma's in lijn met de Toekomstvisie 2030.

> Opstellen van een omgevingsplan conform wettelijke vereisten.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Organiseren van bijeenkomsten en proeftuinen voor ambtenaren, bestuurders, samenwerkingspartners en initiatiefnemers om de nieuwe manier van werken te introduceren.

> Werken met Serviceformules uitgaande van één-loket-gedachte (zie programma 4 Dienstverlening).

> Kaders ontwikkelen hoe we (overheids)participatie onder de Omgevingswet gaan vormgeven. (zie programma 4 Participatie).

> Uitvoeren van het strategisch communicatie- en participatieplan.

> Aanpassen competentieprofielen medewerkers.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Kennisuitwisseling en samenwerking met partners.

> Pilots met aansluiting op landelijke digitale stelsel Omgevingswet.

> Noodzakelijke IT-architectuur (applicaties en gegevens) realiseren om nieuwe processen te ondersteunen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Omgevingsdienst West-Holland
RDOG Hollands Midden (GGD Hollands Midden)
Veiligheidsregio Hollands Midden
Holland Rijnland

Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Dunea
Liander
Omliggende gemeenten
Inwoners en initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17