Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Gebiedsontwikkeling

Met de forse ruimtelijke opgaven geloven we dat innovatie, creativiteit en samenwerking in de regio bij het realiseren van nieuwe woningen noodzakelijk zijn. Dit betekent: samen met de partners zoeken naar ruimte voor verandering.

Het zoeken naar balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven geeft een continue spanning. Ook de energie- en warmtetransitie vraagt ruimte. De omgevingsvisie zien we als een integraal afwegingskader voor deze ruimteclaims en de balans die we met elkaar moeten vinden. We zijn vol aan de slag met onze omgeving om een gedragen omgevingsvisie op te stellen.

Zo mogelijk versnellen we ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarin de gemeente een grondpositie heeft.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) gaat verrommeling van de streek tegen en stimuleert economische herstructurering en landschapsverbetering.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Duurzame gebiedsontwikkeling en realiseren van nieuwe woningen voor doelgroepen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> In het kader van de omgevingsvisie een integrale ruimtelijke vertaalslag maken van de woningbouwopgave tot 2030, in relatie tot andere ruimtevragers.

> Faciliteren van initiatiefnemers die nieuwe woningen willen realiseren bij nieuwe initiatieven en lopende projecten zoals de projecten van derden uit het projectenboek en de quick wins.  

> Waar mogelijk versnellen van de woningbouwproductie en -processen waarbij de gemeente een actieve rol heeft.

> Inzetten kader duurzame gebiedsontwikkeling bij gesprekken en onderhandelingen met initiatiefnemers, projectontwikkelaars en bedrijven, waarbij energietransitie, warmtetransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie centraal staan.

> Voortgaan met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) voor aanpak verrommeling ten behoeve van economische structuurversterking en ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
Holland Rijnland
Omgevingsdienst West-Holland

Woningbouwcorporaties
Projectontwikkelaars
Bedrijven
Particuliere initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17