Begroting 2021

Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

8.839

9.220

9.934

9.929

9.984

9.858

Overige baten en lasten

161

64

-103

-165

-246

-246

Treasury

90

-253

-442

-519

-579

-579

Belastingen overig

385

414

414

414

414

414

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

9.475

9.444

9.802

9.659

9.572

9.446

Totaal lasten

9.475

9.444

9.802

9.659

9.572

9.446

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

1

0

0

0

0

0

Treasury

839

854

846

839

832

832

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

29.035

30.317

30.995

30.973

31.287

31.262

OZB niet-woningen

2.047

2.083

2.169

2.682

2.682

2.682

OZB woningen

2.385

2.748

2.862

3.534

3.534

3.534

Belastingen overig

2.321

2.262

2.263

116

116

116

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

36.628

38.264

39.135

38.144

38.450

38.425

Totaal baten

36.628

38.264

39.135

38.144

38.450

38.425

Saldo voor resultaatbestemming

27.153

28.819

29.333

28.485

28.878

28.979

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo na resultaatbestemming

27.153

28.819

29.333

28.485

28.878

28.979

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17