Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

-9.220

-9.934

714

Overige baten en lasten

-64

103

-167

Treasury

253

442

-189

Belastingen overig

-414

-414

0

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-9.444

-9.802

358

Totaal lasten

-9.444

-9.802

358

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Treasury

854

846

7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

30.317

30.995

-678

OZB niet-woningen

2.083

2.169

-86

OZB woningen

2.748

2.862

-114

Belastingen overig

2.262

2.263

-1

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

38.264

39.135

-871

Totaal baten

38.264

39.135

-871

Saldo voor resultaatbestemming

-513

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Toevoegingen reserves

-9.444

-9.802

358

Onttrekkingen reserves

38.264

39.135

-871

Totaal reserves

28.819

29.333

-513

Saldo na resultaatbestemming

28.819

29.333

-513

Thema/Taakveld 

Voordeel 

Nadeel

Toelichting

Bedrag

Lasten

Thema Algemene middelen

Overhead

714

De kosten van het gemeentehuis zijn lager door verminderderde afschrijvingslasten.

            -52

De doorbelasting van HLTsamen zijn hoger door hoofdzakelijk het weer zelf uitvoeren van de werkzaamheden door de Buitendienst Lisse. 

           837

Overige verschillen door verminderde stelposten

            -71

subtotaal

           714

Tresury

-189

Er zijn lagere rentelasten. 

          -189

subtotaal

          -189

Belastingen overig

0

subtotaal

                 -

Overige baten en lasten

-167

Een stelpost is opgevoerd voor vermindering subsidies.

            -42

De stelpost voor het sociaalplan Meerlanden is verhoogd van 75.000 naar  150.000.

            -75

Verwacht wordt dat er meer interne uren ten laste van de investeringen kunnen worden gebracht. 

            -50

subtotaal

          -167

Totaal lasten

358

          358

Baten

Thema Algemene middelen

Treasury

7

Overige

                7

subtotaal

                7

Belastingen overig

-1

Overige

               -1

subtotaal

               -1

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-678

De algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire en komt voor 2021 hoger uit dan in 2020.

          -678

subtotaal

          -678

OZB niet-woningen

-86

Meeropbrengsten uit OZB niet-woningen.

            -86

subtotaal

            -86

OZB woningen

-114

Meeropbrengsten uit OZB woningen door areaaluitbreiding en inflatie.

          -114

subtotaal

          -114

Totaal baten

-871

        -871

Reserves

Saldo mutaties reserves

513

Overige

           513

subtotaal

           513

Totaal reserves

513

          513

Eindtotaal

0

                0

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17