Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Grondslagen begroting en meerjarenraming

Enkele van de volgende uitgangspunten zijn vastgesteld bij de kadernota 2021, andere zijn opgenomen in de begroting. De tarieven van de gemeentelijke belastingen kunnen nog wijzigingen ondergaan als gevolg van de behandeling van het herstelplan dat is opgenomen in de 1e begrotingswijziging.

Ontwikkeling salarislasten
Gerekend is met een cao-stijgingspercentage per 1 januari 2021 van 2,6%.

Prijzen 2020 voor inkopen, inhuur en leveranties
Hiervoor wordt gehanteerd de inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex volgens het Centraal Economisch Plan. Deze bedraagt 1,8% voor 2021, zonder automatische toekenning van compensatie.

Renteontwikkeling geld- en kapitaalmarkt
De rente op de geldmarkt wordt geraamd op -0,3% en voor de kapitaalmarkt op 0,6% (10 jaar) in 2021. De omslagrente blijft gehandhaafd op 2%.

Belastingen en retributies
In het coalitieakkoord staat een gezond, solide en toekomstbestendig financieel beleid centraal. Daarbij is het uitgangspunt dat we geen stijging van de lokale lasten willen doorvoeren, tenzij dit door inflatie noodzakelijk is of dat er sprake is van duidelijk aanwijsbare redenen.
Voor belastingen en rechten wordt het inflatiepercentage aangehouden dat voortvloeit uit de CPB-publicaties; dat wil zeggen 1,8%. Voor heffingen geldt dat een compensatie alleen aan de orde is, als dit binnen de grenzen van kostendekkendheid blijft. Voor de retributies geldt het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De belastingvoorstellen worden in december door de raad definitief vastgesteld.

Vervallen precariobelasting kabels en leidingen
Het kabinet heeft de precariobelasting op nutsbedrijven afgeschaft. Per 1 januari 2022 mogen gemeenten deze belasting niet meer heffen op nutsbedrijven.
Het afschaffen van de precariobelasting levert voor alle gemeenten die door deze maatregel worden getroffen een financieel probleem op. Door het Rijk wordt op geen enkele wijze een financiële compensatie verstrekt voor het vervallen van de mogelijkheid om op deze wijze gemeentelijke inkomsten te genereren.
Wij stellen voor de vervallen opbrengst deels te compenseren door die over te hevelen naar de woningeigenaren en eigenaren/gebruikers van bedrijven (niet-woningen) via de OZB, het andere deel dekken we uit de begrotingsresultaten over 2022 en verder. Wij stellen voor om de OZB de komende vier jaren gefaseerd te laten stijgen en de belastingplichtigen gedurende de eerste drie jaren daarvoor te compenseren. Zo willen wij een te grote OZB-verhoging ineens in 2022 voorkomen.

Verbonden partijen
De verbonden partijen stellen individueel een begroting op. Voor al onze gemeenschappelijke regelingen geldt dat zij de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2021 volgen.
Voor het jaar 2021 is het percentage vastgesteld voor beloning werknemers op 2,6% en 1,8% voor netto materiele budgetten. De prijsindexatie voor beloning werknemers wordt daarnaast ook eenmalig verhoogd met 1,28% in 2021.

Werkorganisatie HLTsamen
De effecten van beleidsbeslissingen bij de vaststelling van de gemeentebegroting op de werkorganisatie HLTsamen worden als beslispunt in de programmabegroting zichtbaar gemaakt. Vervolgens zal dit via een begrotingswijziging in de HLT-begroting worden verwerkt.

Onvoorzien
Voorheen beschouwden wij het positieve resultaat als de post onvoorzien. In de begroting is een stelpost voor onvoorzien opgenomen van € 100.000.

Overhead
Het percentage voor de overhead, zoals bedoeld in artikel 12 van de Financiële verordening, berekenen we op 17,50%. Dit percentage rekenen we extracomptabel toe aan de kostprijs van rechten en heffingen.

Uitgangspunten
In de programmabegroting 2021 zijn verwerkt:

  • alle autonome ontwikkelingen (inflatie, loonstijging etc.)
  • de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen
  • de wijzigingen van raadsbesluiten
  • de wijzigingen van de twee tussentijdse rapportages 2020
  • de meicirculaire gemeentefonds 2020 van de algemene uitkering
Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17