Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Programma 2 Leefomgeving

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

-2.420

-2.333

87

Parkeren

-98

-105

-7

Totaal Mobiliteit

-2.518

-2.438

80

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-1.462

-1.281

182

Afval

-2.440

-2.857

-416

Riolering

-1.599

-1.518

81

Milieubeheer

-958

-960

-2

Begraafplaatsen en crematoria

-3

-3

0

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

-6.462

-6.618

-156

Thema Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-667

-633

34

Crisisbeheersing en brandweer

-1.635

-1.615

21

Totaal Veiligheid

-2.303

-2.248

55

Thema Wonen

Wonen en bouwen

-731

-715

15

Ruimtelijke ordening

-754

-508

247

Totaal Wonen

-1.485

-1.223

262

Totaal lasten

-12.768

-12.527

241

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

162

158

-4

Parkeren

4

4

0

Totaal Mobiliteit

166

162

-4

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

53

53

0

Afval

3.295

3.860

564

Riolering

2.476

2.401

-75

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

5.824

6.314

489

Thema Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

36

40

4

Crisisbeheersing en brandweer

110

110

0

Totaal Veiligheid

146

150

4

Thema Wonen

Wonen en bouwen

484

447

-37

Totaal Wonen

484

447

-37

Totaal baten

6.620

7.073

452

Saldo voor resultaatbestemming

-6.148

-5.455

693

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-570

-410

-160

Totaal reserves

-570

-410

-160

Saldo na resultaatbestemming

-5.578

-5.045

533

Thema/Taakveld 

 Voordeel  

 Nadeel 

Toelichting

 Bedrag 

Lasten

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

                34

verlaging budget uitvoeren veiligheidsbeleid

                20

einde van de Pilot Zorg en Veiligheid Jeugd

                19

overig

                 -5

subtotaal

                34

Crisisbeheersing en brandweer

                21

bijdrage VRHM

                34

onderhoudskosten brandweerkazerne

              -13

subtotaal

                21

Totaal thema

                55

Totaal thema

                55

Thema Openbare ruimt en duurzaamheid

Afval

            -416

stijgende verwerkingskosten afval

            -342

Kunststofinzameling is niet opgenomen in uniforme tarieven

              -74

subtotaal

            -416

Milieubeheer

                 -3

Verlaging budget duurzaamheid

                30

Verhogin begroting ODWH

              -33

subtotaal

                 -3

Openbaar groen en recreatie

                87

Activeren aanleg/vervangen speelruimte

                70

overig

                17

subtotaal

                87

Begraafplaatsen en crematoria

                    -

subtotaal

                    -

Riolering

                81

Sociaal plan met Meerlanden is komen te vervallen

                95

overig

              -14

subtotaal

                81

Totaal thema

            -251

Totaal thema

            -251

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

                86

mobiliteitsplan

                88

scan toegangelijkheid buitenruimte is afgerond

                80

Verlaging budget oplevering LIOR

                20

hoger afschrijvingslasten wegen

              -68

lagere onderhoudslasten openbare verlichting

                19

lagere raming kosten electra

                35

Extra capaciteit

              -75

overige

              -13

subtotaal

                86

Parkeren

                 -7

overig

                 -7

subtotaal

                 -7

Totaal thema

                79

Totaal thema

                79

Thema wonen

Wonen en bouwen

                15

lagere kosten woonvisie

                   8

overig

                   7

subtotaal

                15

Ruimtelijke ordening

             247

Lagere kosten omgevingswet

             247

subtotaal

             247

Totaal thema

             262

Totaal thema

             262

Totaal lasten

             145

             145

Baten

Thema openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

                   4

overig

                   4

subtotaal

                   4

Crisisbeheersing en brandweer 

                    -

subtotaal

                    -

Totaal thema

                   4

Totaal thema

                   4

Thema Openbare ruimt en duurzaamheid

Afval 

             564

hogere vergoeding afvalverwerking

             376

baten afvalstoffenheffinf

             200

overig

              -12

subtotaal

             564

Riolering 

              -75

Rioolheffing woningen

              -75

subtotaal

              -75

Totaal thema

             489

Totaal thema

             489

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

                 -4

overig

                 -4

subtotaal

                 -4

Totaal thema

                 -4

Totaal thema

        -4

Thema wonen

Wonen en bouwen 

              -37

verlaging opbrengsten leges

              -37

subtotaal

              -37

Ruimtelijke ordening

                    -

subtotaal

                    -

Totaal thema

              -37

Totaal thema

              -37

Totaal baten

             452

             452

Reserves

Toevoegingen reserves

subtotaal

                    -

Onttrekkingen reserves

subtotaal

                    -

Totaal reserves

                    -

                    -

Eindtotaal

             597

             597

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17