Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

In onderstaand overzicht treft u voor de begrotingsjaren 2021-2024, in één totaaloverzicht, de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Programma 1. Vitaliteit

Lasten

-25.187

-29.670

-27.273

-26.924

-26.899

-26.897

Baten

4.893

6.457

4.455

4.392

4.433

4.458

Saldo

-20.295

-23.213

-22.817

-22.531

-22.465

-22.438

Programma 2. Leefomgeving

Lasten

-13.991

-12.768

-12.527

-12.351

-12.436

-12.604

Baten

8.109

6.620

7.073

7.136

7.598

7.318

Saldo

-5.882

-6.148

-5.455

-5.215

-4.838

-5.285

Programma 3. Bedrijvigheid

Lasten

-2.487

-2.732

-2.328

-2.100

-2.103

-2.103

Baten

355

393

393

394

394

394

Saldo

-2.132

-2.339

-1.935

-1.706

-1.709

-1.709

Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Lasten

-2.762

-2.157

-2.113

-2.129

-2.145

-2.145

Baten

519

499

468

468

468

468

Saldo

-2.243

-1.658

-1.645

-1.661

-1.677

-1.677

Saldo programma's

-30.553

-33.358

-31.852

-31.113

-30.690

-31.110

Algemene dekkingsmiddelen:

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Saldo

29.035

30.317

30.995

30.973

31.287

31.262

Belastingen overig

Saldo

1.936

1.848

1.849

-298

-298

-298

Overhead

Saldo

-8.838

-9.220

-9.934

-9.929

-9.984

-9.858

Overige baten en lasten

Saldo

-161

-64

103

165

246

246

OZB niet-woningen

Saldo

2.047

2.083

2.169

2.682

2.682

2.682

OZB woningen

Saldo

2.385

2.748

2.862

3.534

3.534

3.534

Treasury

Saldo

748

1.106

1.289

1.358

1.411

1.411

Saldo algemene dekkingsmiddelen

27.153

28.819

29.333

28.485

28.878

28.979

Saldo voor resultaatbestemming

-3.399

-4.539

-2.519

-2.629

-1.812

-2.131

Stortingen in reserves

1. Vitaliteit

Lasten

-2.099

-1.912

-2.000

-2.108

-2.221

-2.221

2. Leefomgeving

Lasten

-152

0

0

0

0

0

3. Bedrijvigheid

Lasten

-50

0

0

0

0

0

4. Bestuur en ondersteuning

Lasten

0

0

0

0

0

0

Totaal stortingen in reserves

-2.301

-1.912

-2.000

-2.108

-2.221

-2.221

Onttrekkingen reserves

1. Vitaliteit

Baten

4.235

4.145

4.141

3.771

3.809

3.809

2. Leefomgeving

Baten

1.208

570

410

410

410

410

3. Bedrijvigheid

Baten

90

49

0

0

0

0

4. Bestuur en ondersteuning

Baten

797

220

40

40

0

0

Totaal onttrekkingen uit  reserves

6.331

4.984

4.591

4.221

4.219

4.219

Resultaat na bestemming

631

-1.467

71

-516

186

-133

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17