Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dat geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. Dit zorgt ervoor dat er in de beleidsvoorbereiding, de sturing en beheersing meer aandacht is voor het EMU-saldo.

 

(bedragen x € 1.000)

Activa

rek.   2019

begr. 2020

begr. 2021

begr. 2022

begr. 2023

begr. 2024

VASTE ACTIVA

materiële vaste activa

met economisch nut

     73.194

     94.768

     77.990

     76.972

     75.340

     72.090

met economisch nut, waarvoor wordt geheven

     16.120

     20.325

     19.799

     20.093

     20.382

met maatschappelijk nut

        3.221

        9.050

     10.463

     11.533

     11.595

sub-totaal materiële vaste activa  

     92.535

     94.768

   107.365

   107.234

   106.966

   104.067

financiële vaste activa 

Len.openb.lich, won.bouw, deelnemingen,overig

           767

           766

           713

           685

           655

           624

Overige langlopende leningen

        7.791

        7.258

        7.104

        6.770

        6.437

        6.104

Uitzettingen > 1 jaar

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

        1.322

        1.322

        1.322

        1.322

        1.322

        1.322

sub-totaal financiële vaste activa   

        9.880

        9.346

        9.139

        8.777

        8.414

        8.050

Totaal vaste activa

   102.415

   104.114

   116.504

   116.011

   115.380

   112.117

VLOTTENDE ACTIVA

onderhanden werk, gronden in exploitatie

voorraad overige grond en hulpstoffen

sub-totaal voorraden   

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

vorderingen op openbare lichamen

     10.785

     14.862

     10.000

     10.000

     10.000

     10.000

overige vorderingen 

liquide middelen

           367

           500

           500

           500

           500

overlopende activa

        1.835

        2.141

        1.500

        1.500

        1.500

        1.500

Totaal vlottende activa

     12.987

     17.003

     12.000

     12.000

     12.000

     12.000

Totaal ACTIVA

 115.402

 121.117

 128.504

 128.011

 127.380

 124.117

Passiva

 rek.   2019 

 begr. 2020 

 begr. 2021 

 begr. 2022 

 begr. 2023 

 begr. 2024 

EIGEN VERMOGEN

algemene reserves

        1.689

        1.469

        1.429

        1.389

        1.389

        1.389

bestemmingsreserves

     21.374

     19.340

     16.804

     14.746

     12.763

     10.780

nog te bestemmen resultaat

           417

             71

          -516

           186

          -132

sub-totaal eigen vermogen  

     23.480

     20.809

     18.304

     15.619

     14.338

     12.037

VOORZIENINGEN

        6.798

        7.309

        7.543

        7.810

        7.928

        7.847

VASTE SCHULDEN 

     70.007

     76.192

     88.821

     88.251

     89.463

     88.573

Totaal vaste passiva

   100.285

   104.310

   114.668

   111.680

   111.729

   108.457

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden

     10.702

     12.372

        9.821

     12.301

     11.502

     11.511

overlopende passiva

        4.415

        4.434

        4.000

        4.000

        4.000

        4.000

Totaal vlottende passiva

     15.117

     16.806

     13.821

     16.301

     15.502

     15.511

Totaal PASSIVA

 115.402

 121.117

 128.489

 127.981

 127.231

 123.968

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17