Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

-115

-110

5

Burgerzaken

-532

-543

-12

Totaal Dienstverlening

-646

-653

-6

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

-1.511

-1.460

50

Totaal Regionale samenwerking

-1.511

-1.460

50

Totaal lasten

-2.157

-2.113

44

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

153

138

-15

Burgerzaken

346

330

-16

Totaal Dienstverlening

499

468

-31

Totaal baten

499

468

-31

Saldo voor resultaatbestemming

-1.658

-1.645

13

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-220

-40

-180

Totaal reserves

-220

-40

-180

Saldo na resultaatbestemming

-1.438

-1.605

-167

Thema/Taakveld 

 Voordeel  

 Nadeel 

Toelichting

 Bedrag 

Lasten

Thema dienstverlening

Burgerzaken

                   -11

Presentiegelden i.v.m. verkiezingsjaar 2021

                 -16

Overig

                      5

subtotaal

                 -11

Beheer overige gebouwen en gronden

                      5

Overig

                      5

subtotaal

                      5

Totaal thema

                      -6

Totaal thema

                    -6

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

                   50

Stuctureel budget eindheffing WKR

                   45

Overig

                      5

subtotaal

                   50

Totaal thema

                     50

Totaal thema

                   50

Totaal lasten

                     44

                   44

Baten

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

                   -16

Verhoging te verwachten leges reisdocumenten

                   40

Verlaging te verwachten leges rijbewijzen

                 -36

Verlaging te verwachten leges naturalisatie

                 -10

Overig

                 -10

subtotaal

                 -16

Beheer overige gebouwen en gronden

                   15

Verlaging verhuuropbrengsten strategisch/leegstand vastgoed

                   15

subtotaal

                   15

Totaal thema

                   15

Totaal thema

                   15

Totaal baten

                   15

                   15

Reserves

Toevoegingen reserves

                       -

subtotaal

                       -

Onttrekkingen reserves

                       -

subtotaal

                       -

Totaal reserves

                       -

                        -

                       -

Eindtotaal

                     59

                   59

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17