Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Programma 3 Bedrijvigheid

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Kunst & Cultuur

Media

-688

-697

-9

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-610

-311

299

Cultureel erfgoed

-46

-20

26

Musea

-77

-77

0

Totaal Kunst & Cultuur

-1.420

-1.105

315

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-38

-33

5

Economische promotie

-148

-143

5

Economische ontwikkeling

-1.126

-1.047

79

Totaal Regionale economie

-1.312

-1.223

89

Totaal lasten

-2.732

-2.328

405

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Thema Kunst & Cultuur

Media

233

233

0

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

24

23

-1

Totaal Kunst & Cultuur

257

256

-1

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

13

13

0

Economische promotie

123

124

1

Totaal Regionale economie

136

137

1

Totaal baten

393

393

Saldo voor resultaatbestemming

-2.339

-1.935

405

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2020

2021

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-49

-49

Totaal reserves

-49

-49

Saldo na resultaatbestemming

-2.290

-1.935

355

Analyse Bedrijvigheid

 Voordeel  

 Nadeel 

Toelichting

 Bedrag 

Lasten

Regionale economie

Economische promotie

              -3

overige

              -3

subtotaal

              -3

Totaal thema

                -

              -3

Totaal thema

              -3

Thema Kunst en cultuur

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

           299

taakherziening accommodatiebeleid

          269

lagere kosten cultuur algemeen

             20

overige

             10

subtotaal

          299

Cultureel erfgoed

             26

lagere kosten erfgoed en monumenten

             26

subtotaal

             26

Media

              -9

overige

              -9

subtotaal

              -9

Totaal thema

          316

Totaal thema

          316

Thema regionale economie

Economische ontwikkelingen

             79

lagere lasten gebiedsprogramma

             79

subtotaal

             79

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

               5

overige

               5

subtotaal

               5

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

                -

subtotaal

                -

Totaal thema

             84

Totaal thema

             84

Totaal lasten

          397

          397

Baten

Totaal baten

                -

                -

Reserves

Onttrekkingen reserves

subtotaal

                -

Totaal reserves

                -

                -

Eindtotaal

          397

          397

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17